Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport januari – juni 2006

08:50 / 16 August 2006 Empir Group Press release

Januari-juni 2006 (6 mån)

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (20,7) mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 (1,4) mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,27 (0,43) kr
  • Soliditeten uppgår till 65,7 (64,9) %April-juni 2006 (3 mån)
  • Nettoomsättningen uppgick till 9,6 (10,6) mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,03 (0,5) mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (0,17) kr

FÖRSTA HALVÅRET 2006 Nettoomsättningen under årets första halvår ligger stabilt jämfört med motsvarande period förra året. Efterfrågan på konsulttjänster har, i likhet med förra året, varit god. Under det andra kvartalet har omsättningen minskat något då ett stort projekt hos en kund framgångsrikt slutförts vartefter ett flertal av våra underkonsulter avslutat sina engagemang. Samtidigt har MSC fått förtroende att leverera konsulter till ett flertal nya uppdrag. Beläggningsgraden på MSCs egna konsulter har varit hög under det första halva året men samtidigt har MSCs kostnader ökat något jämfört med förra året.

Styrelsen och företagsledningen har påbörjat framtagandet av ett strategiskt handlingsprogram i syfte att öka MSCs framtida tillväxt och lönsamhet. Detta program omfattar bl a aktiviteter för ökat specialisering inom utvalda teknikområden och kundsegment. Förutom åtgärder för ökad rekrytering av specialister samt försäljning till expansiva kundsegment, ser styrelsen det som angeläget att utvärdera förvärv av andra mindre och medelstora svenska IT-konsultföretag.

Koncernens ackumulerade omsättning och resultat januari-juni 2006 Nettoomsättning för årets första halvår uppgick till 20,6 (20,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (1,2) mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 0,1 (0,2) mkr och resultatet efter finansiella poster blev därmed 0,9 (1,4) mkr.

Utsikter för 2006 Beläggningsgraden på MSCs egna konsulter förutses vara fortsatt hög under resten av året. Nyförsäljning till befintliga och nya kunder beräknas fortsätta under det andra halvåret. För att tillgodose efterfrågan kommer MSC att fortsätta att rekrytera nya medarbetare och anlita underkonsulter. För att förbättra lönsamheten har MSC vidtagit åtgärder för att minska kostnader. Den ökade aktiviteten inom utbildningsmarknaden innebär att Index också har förutsättningar att öka sin försäljning under det andra halva året. Utsikten kvarstår att MSC kommer att redovisa vinst för helåret 2006.


För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post: mc@msc.se

Detta är MSC MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och systemförvaltning, Drift och infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörsens O-lista 1998.

Show as PDF