Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari – September 2007

08:30 / 25 October 2007 Empir Group Press release

Januari - september 2007

  • Nettoomsättningen uppgick till 19,7 (27,3) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,8 (1,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (0,35) krJuli - september 2007
  • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 (6,7) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (0,3) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,3 (0,09) krHändelser efter rapportperiodens slut
  • Tillträdesdagen för Toolkit Software AB var 2007-10-01

VD kommenterar året Året började med en god efterfrågan på konsulttjänster från MSCs kunder men svårigheterna med att rekrytera konsulter och underkonsulter begränsade leveranskapaciteten. MSCs styrelse och ledning fattade därmed det strategiska beslutet att öka leveranskapaciten genom förvärv av konsultbolag. Under året har ledningen och styrelsen lagt ner mycket arbete med att hitta lämpliga förvärvsobjekt. Detta fokus har resulterat i förvärvet av Toolkit Software AB under augusti i år. Förvärvet har nu genomförts och Toolkit kommer att konsolideras in i MSCs räkenskaper fr o m 1 oktober 2007. Sammangåendet har redan haft en positiv effekt på många olika sätt. MSCs och Toolkit Softwares sammanlagda kundbas har en mycket stor potential för merförsäljning eftersom MSCs tjänsteutbud har ökat med förvärvet. Dessutom har ledningen förstärkts med fyra nya personer vilket skapar förutsättningar för organisk tillväxt under den närmaste tiden. Antalet konsulter inom olika kompetensgrupper har också ökat vilket underlättar rekrytering av nya konsulter. Fem nya konsulter har anställts efter förvärvet. För att åstadkomma en snabb integration av Toolkit Software AB har MSC haft en engångskostnad under det tredje kvartalet som har påverkat resultatet negativt. Det gynnsamma marknadsläget i kombination med de positiva effekterna med förvärvet av Toolkit Software kommer att ha en positiv påverkan på MSCs omsättning och resultat för det fjärde kvartalet. För året som helhet kommer 2007 att vara ett positivt år.

Marknaden Konsultverksamheten Den positiva utvecklingen för den svenska ekonomin fortsatte under det tredje kvartalet. Flertalet kunder som MSC haft kontakt med är fortsatt positiva och har en god investeringsvilja. Efterfrågan inom på Bank och finans samt Transport har varit hög samtidigt som efterfrågan inom den offentliga sektorn har varit något lägre. MSC bedömer att efterfrågesituation för det fjärde kvartalet förblir fortsatt god.

Utbildningsverksamheten (INDEX Utbildning AB) Efterfrågan på utbildningstjänster har varit lägre under 2007 jämfört med föregående år. Konkurrensen på utbildningar är fortsatt hög med prispress på utbildningstjänster som följd. För att möta detta har en ny ansvarig för utbildningsrörelsen tillsatts. Med rådande förutsättningar kommer INDEX att visa ett positivt resultat under det fjärde kvartalet 2007.

Utsikter för 2007 Enligt MSCs bedömning kommer efterfrågan på IT konsulttjänster att vara fortsatt god under resten av 2007. Genom förvärvet av Toolkit Software AB ökar MSC sin leveranskapacitet avsevärt. Sammantaget förväntar vi oss att 2007 blir ett positivt år i sin helhet.

Händelser efter rapportperiodens slut Tillträdesdag för förvärvet av Toolkit Software var 2007-10-01 och bolaget konsolideras in i koncernen från och med det fjärde kvartalet.

Toolkit Software AB sysselsätter 31 personer och hade en omsättning på 26 857 tkr och ett rörelseresultat på 3 742 tkr under räkenskapsåret 2006/2007. Toolkit är specialiserad på systemutveckling som omfattar kravfångst, design, utveckling och test. Inom systemutveckling är Toolkit även specialiserad på Agile (lättrörlig) systemutveckling. Inom Testområdet är Toolkit Software specialister på bland annat Teststrategi, och Automatiserad testning. Genom förvärvet får MSC en större leveranskapacitet inom området Systemutveckling och Test och kan ta helhetsansvar hos kunderna inom utvecklingsprojekt. Det finns samordningseffekter inom marknadsföring, försäljning, rekrytering och administration. Förvärvet ökar kundbredden och underlättar organisk tillväxt för koncernen.

Kort om MSC: MSC tillhandahåller konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling, test och infrastruktur. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF