Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC: Bokslutskommuniké 2006

08:30 / 14 February 2007 Empir Group Press release

Januari-december 2006

  • Nettoomsättningen uppgick till 35,9 (41,8) mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 (2,8) mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,59 (0,90) kr
  • Soliditeten uppgick till 70,4 (64,7) % Oktober-december 2006
  • Nettoomsättningen uppgick till 8,6 (12,3) mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 (1,4) mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,24 (0,43)

VD kommenterar året MSCs konsultverksamhet fortsätter att visa lönsamhet under 2006. Omsättning har minskat som följd av att ett större kundprojekt avslutats under året. Den allmänna efterfrågan på IT konsulttjänster har varit god under året och MSC får många förfrågningar på erfarna konsulter där vi har haft svårt att leverera den önskade profilen. MSCs debiteringsgrad under året har genomgående varit mycket hög.

Under året har MSC tagit fram en strategiskt handlingsplan i syfte att öka MSCs specialisering inom valda teknikområden och kundsegment. Historiskt har MSC haft en stor andel stora kunder framförallt inom sektorerna Bank och finans och Försäkring. I takt med att dessa kunder nu i allt större grad ändrat sina inköpsprocesser och inköpen styrs genom ramavtal gynnas stora leverantörer till bekostnad av små och medelstora företag. MSCs nya strategiska handlingsplan har ett högre fokus på medelstora kundföretag. Detta innebär att MSC skall fördjupa samarbetet med valda kunder och därmed kunna ta ansvar för hela eller delar av deras IT verksamhet. Denna strategiska omställning kommer att fortlöpa under hela 2007 och MSC ser det som angeläget att accelerera processen genom förvärv av mindre eller medelstora IT konsultföretag som verkar inom dessa kundsegment.

Utsikter för 2007 Konjunkturen i Sverige kommer att fortsätta att utvecklas positivt under 2007 enligt flertalet prognoser. MSC bedömer att detta gäller även för efterfrågan av IT konsulttjänster och då framförallt specialiserade tjänster. Kombination av MSCs interna arbete med kundfokusering och teknikspecialisering samt förvärvsplaner gör att MSC räknar med att 2007 blir ett positivt år i sin helhet.

Utdelning Styrelsen avser föreslå stämman att en ordinarie utdelning på 0,30 kr och extraordinär utdelning på 0,30 kr skall lämnas. Utdelningen blir då sammanlagt 0,60 kr per aktie.


För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post: mc@msc.se

Detta är MSC MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och systemförvaltning, Drift och infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörs 1998.

Show as PDF