Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kallelse Till Årsstämman I MSC Konsult Ab (Publ)

08:30 / 26 March 2007 Empir Group Press release

Aktieägarna i MSC Konsult AB, Org nr 556313-5309 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 kl. 16.00 i City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken fredagen den 20 april 2007 dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress MSC Konsult AB Vasagatan 52, 111 20 Stockholm eller per telefon 08 446 55 00 eller per e-mail senast fredagen den 20 april 2007 kl. 17.00. I anmälan vänligen uppge namn, personnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav och antal biträden i förekommande fall (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 20 april 2007.

Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2006 samt redogörelse av verkställande direktören. 7. Beslut rörande: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer. 11.  Val av valberedning inför bolagsstämman 2008. 12.  Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. 13. Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 14. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella ändringar i beslut enligt punkt 13 ovan som kan visa sig erforderliga vid registrering hos PRV. 15. Övriga frågor. 16. Stämmans avslutande.

Förslag avseende utdelning (punkt 7b) Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2006 om 0,60 kr per aktie varav 0,30 kr utgör ordinarie utdelning och 0,30 kr extrautdelning. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPCs försorg måndagen den 7 maj 2007.

Förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 8-10). Valberedningen föreslår; val av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter; omval av Britt Sandberg, Lars Svensson och Muazzam Choudhury; val av Britt Sandberg som ordförande; att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 150 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 100 000 till styrelsens ordförande samt 50 000 till övriga ledamöter.

val av revisionsbolaget BDO Nordic Stockholm AB till revisor i Bolaget med den auktoriserade revisorn Ulf Järlebro som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2011; att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12). Styrelsens förslag innebär att löner till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

Förslag till förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13). Förnyat bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (apportemission eller kvittningsemission) som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall kunna ske i samband med förvärv av bolag inom den bransch där MSC Konsult AB är verksamt. Förslaget i sin helhet finns tillgängligt hos MSC Konsult AB.

Ytterligare information Redovisnings – och revisionshandlingar samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.msc.se senast den 29 mars 2007 samt kommer att kostnadsfritt utsändas till de aktieägare som begär det.

Stockholm i mars 2007 MSC Konsult AB (publ) Styrelsen

Detta är MSC MSC är ett IT konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och systemförvaltning, Drift och infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörs 1998.

Show as PDF