Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Information från MSCs årsstämma 2007

19:54 / 26 April 2007 Empir Group Press release

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 26 april 2007 för verksamhetsåret 2006. Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning per den 31 december 2006 och ansvarsfrihet beviljades styrelse och verkställande direktör.

Aktieutdelning Stämman beslutade om utdelningen om 0,60 kr per aktie för verksamhetsåret 2006. Avstämningsdag för utdelning blir den 2 maj och utdelning beräknas komma att utsändas genom VPC AB den 7 maj.

Styrelse Stämman beslutade om att styrelsen skall bestå av tre stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter vidare omvaldes Britt Sandberg, Lars Svensson och Muazzam Choudhury som styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande valdes Britt Sandberg. Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om sammanlagt 150 tkr varav 100 tkr till styrelsens ordförande och 50 tkr till ledamoten som ej är anställd i bolaget.

Revisor BDO Nordic Stockholm AB valdes av årsstämman till revisor i MSC med den auktoriserade revisorn Ulf Järlebro som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2011. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning

Nomineringskommitté Nomineringskommitté för beredning av styrelseval inför ordinarie bolagsstämma 2007 utsågs.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade att ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Nyemission Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att i en eller flera tillfällen intill nästa ordinarie årsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, 08-446 55 06, 070-595 83 21, Jenny Kjelvik, CFO, 08-446 5512,

Stockholm den 26 april 2007

MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 www.msc.se, Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

MSC är ett IT tjänsteföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och systemförvaltning, Drift och infrastruktur samt Utbildning. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF