Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Delårsrapport Januari – Mars 2007

08:30 / 26 April 2007 Empir Group Press release

• Nettoomsättningen uppgick till 7,6 (11,0) mkr • Resultat efter skatt uppgick till 0,1 (0,8) mkr • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,26) kr • Soliditeten uppgår till 70,9 (65,9) %

VD:s kommentarer Efterfrågan på IT konsulttjänster har varit god under det första kvartalet framför allt från den privata sektorn. MSC har fått förfrågningar främst inom sektorerna Bank & finans, Försäkring samt Detaljhandel. De flesta förfrågningar avsåg projektledning, testledning, systemutveckling samt allmänna utredningar. Däremot har konkurrensen om arbetskraften ökat vilket inneburit att det varit svårare att rekrytera konsulter med erfarenhet för att möta denna efterfrågan. Ett trendbrott är att bristen på arbetskraft inneburit att det även varit svårt att anlita underkonsulter. Bristen på arbetskraft har varit den främsta bidragande orsaken till MSCs minskade försäljning och resultatförsämring. Utbildningsmarknaden har varit något svagare under det första kvartalet jämfört med föregående år vilket också är en bidragande förklaring. Rekrytering av medarbetare är ett prioriterat område och MSC är på väg att utöka leveranskapaciteten. Samtidigt görs en ansenlig ansträngning att förvärva konsultföretag för att stimulera verksamheten. Sammantaget ser vi fram emot ett positivt år 2007 i sin helhet.

Marknaden Konsultverksamheten Marknadsläget för konsulttjänster har haft en god utveckling sedan årsskiftet med en relativt god investeringsvilja från företagen speciellt inom den privata sektorn med bank och försäkringsbranschen i bräschen. Efterfrågan har främst varit fokuserat på tjänster inom projektledning, testledning, och systemutveckling. Priserna har varit något stigande framförallt för tjänster som kräver specialistkompetens. Utbildningsverksamheten Efterfrågan på utbildningstjänster har varit något lägre under det första kvartalet jämfört med föregående år. Konkurrensen på utbildningar är hög vilket att antalet deltagare per kurstillfälle sjunkit med lägre lönsamhet som följd.

Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för årets första kvartal uppgick till 7 568 (10 985) tkr. Koncernens kostnader uppgick under perioden till 7 563 (10 250) tkr och rörelseresultatet för kvartalet uppgick därmed till 5 (735) tkr. Finansnettot uppgick under periodens till 143 (90) tkr och koncernens resultat efter skatt till 148 (825) tkr.

Utsikter för 2007 Konjunkturen i Sverige kommer fortsätta att utvecklas positivt under 2007 enligt flertalet prognoser. MSC bedömer att detta gäller även för efterfrågan av IT konsulttjänster och då framförallt specialiserade tjänster. Kombination av MSCs interna arbete med kundfokusering och teknikspecialisering samt förvärvsplaner gör att MSC räknar med att 2007 blir ett positivt år i sin helhet.

Detta är MSC MSC är ett IT tjänsteföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och systemförvaltning, Drift och infrastruktur samt Utbildning. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kundernas önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF