Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari – Juni 2007

08:00 / 16 August 2007 Empir Group Press release

Januari - juni 2007

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,6 (20,6) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (0,9) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,27) krApril - juni 2007
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,0 (9,6) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,00 (0,03) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,01) krHändelser efter rapportperiodens slut
  • Förvärv av Toolkit Software AB

VDs kommentarer MSC har upplevt en bra efterfrågesituation på konsulttjänster under det först halvåret men MSCs leveransförmåga har däremot varit mycket begränsad på grund av en otillräcklig tillgång av konsulter och underkonsulter. För att vända detta tillstånd har ledningen och styrelsen främst fokuserat på förvärvsstrategin under våren.

MSC har efter rapportperiodens slut tecknat ett förvärvsavtal med Toolkit AB. Bolaget är specialiserat på systemutveckling som omfattar kravfångst, design, utveckling och test vilket kompletterar MSC väl. Toolkit sysselsätter idag 31 personer och för räkenskapsåret 2006/2007 uppgick omsättningen till 26 857 tkr och rörelseresultat till 3 742. I förhållande till föregående period redovisade Toolkit en omsättningsökning på 79 %. Toolkit har framförallt medelstora företag i sin kundbas vilket överensstämmer med MSCs förvärvsstrategi. Förvärvet ökar MSCs leveranskapacitet, breddar kundmarknaden samt föryngrar och förstärker ledningsfunktionen. Förvärvet är villkorat av godkännande vid MSCs bolagsstämma men stöds redan av aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av rösterna.

MSCs bedömning av marknadsläget är att efterfrågan för konsulttjänster kommer att vara fortsatt god under resten av året. Förvärvet av Toolkit Software AB kommer att innebära en ökad omsättning och vinst för 2007. Summan av dess effekter är att MSC kommer att ha ett positivt år 2007 i sin helhet.

Marknaden Konsultverksamheten Efterfrågan på IT konsulttjänster har varit god under det första halva året. Kunderna inom den privata sektorn har varit mest aktiva. MSC har dock haft svårt att leverera de konsulter som har efterfrågats. Enligt MSCs bedömning kommer efterfrågan att vara fortsatt god för resten av året. Utbildningsverksamheten Efterfrågan på utbildningstjänster har varit lägre under det första halvåret jämfört med föregående år. Konkurrensen på utbildningar är hög vilket lett till att antalet deltagare per kurstillfälle sjunkit med lägre lönsamhet som följd.

Omsättning och resultat Januari-juni 2007 Koncernens ackumulerade nettoomsättning för halvåret uppgick till 14 583 (20 569) tkr. Koncernens kostnader uppgick till -14 780 (-19 783) tkr och rörelseresultatet för halvåret uppgick därmed till -197 (786) tkr. Det ackumulerade finansnettot uppgick till 349 (65) tkr och koncernens resultat efter skatt till 152 (851) tkr.

April-juni 2007 Koncernens nettoomsättning för årets andra kvartal uppgick till 7 015 (9 584) tkr. Koncernens kostnader uppgick under perioden till -7 217 (-9 533) tkr och rörelseresultatet för kvartalet uppgick därmed till -202 (51) tkr. Finansnettot uppgick under periodens till 206 (-25) tkr och koncernens resultat efter skatt till 4 (26) tkr.

Händelser efter rapportperiodens slut Förvärvet av Toolkit Software AB genomfördes den 15 augusti 2007. Toolkit Software AB sysselsätter 31 personer och hade en omsättning på 26 857 tkr och ett rörelseresultat på 3 742 tkr under räkenskapsåret 2006/2007. Toolkit är specialiserad på systemutveckling som omfattar kravfångst, design, utveckling och test. Inom systemutveckling är Toolkit även specialiserad på Agile (lättrörlig) systemutveckling. Inom Testområdet är Toolkit Software specialister på bland annat Teststrategi, och Automatiserad testning. Genom förvärvet får MSC en större leveranskapacitet inom området Systemutveckling och Test och kan ta helhetsansvar hos kunderna inom utvecklingsprojekt. Det finns samordningseffekter inom marknadsföring, försäljning, rekrytering och administration. Förvärvet ökar kundbredden och underlättar organisk tillväxt för koncernen. MSC förvärvar Toolkit AB för 8 000 tkr kontant samt genom 851 040 nyemitterade B-aktier. Om vissa resultatnivåer uppnås kommer tilläggsköpeskilling att utgå. Förvärvet är villkorat av godkännande vid MSC bolagsstämma men stöds redan av aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av rösterna. Tillträdesdag för förvärvet blir 2007-10-01 och bolaget konsolideras in i koncernen från och med det fjärde kvartalet.

Utsikter för 2007 Enligt MSCs bedömning kommer efterfrågan på IT konsulttjänster att vara fortsatt god under resten av 2007. Genom förvärvet av Toolkit Software AB ökar MSC sin leveranskapacitet avsevärt. Sammantaget förväntar vi oss att 2007 blir ett positivt år i sin helhet.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tfn 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post:

Detta är MSC MSC är ett IT tjänsteföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och systemförvaltning, Drift och infrastruktur samt Utbildning. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kundernas önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF