Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC har tecknat avtal om förvärv av Toolkit Software AB och stärker därmed kompetensen inom systemutveckling och Test.

08:00 / 16 August 2007 Empir Group Press release

Toolkit är specialiserad på systemutveckling som omfattar kravfångst, design, utveckling och test huvudsakligen med Java och .NET teknikplattformar. Inom systemutveckling är Toolkit även specialiserad på lättrörlig (Agile) systemutveckling. Inom Testområdet är Toolkit Software specialister på bland annat Teststrategi och Automatiserad testning.

Toolkit Software AB har 27 anställda och hade en omsättning på 26,9 mkr och ett rörelseresultat på 3,7 mkr under det senaste räkenskapsåret 2006/2007. Eget kapital uppgick till 4,7 mkr. Omsättningstillväxten var 79 % i förhållande till föregående bokslutsår.

MSC förvärvar Toolkit Software AB för 8,0 mkr i kontant samt genom 851 040 nyemitterade B-aktier. Om vissa resultatnivåer uppnås kommer tilläggsköpeskilling att utgå. Förvärvsavtalet är tecknat med tillträdesdag den 1 oktober 2007.

Förvärvet är villkorat till godkännande vid MSCs extraordinära bolagsstämma som kommer att hållas för godkännande av förvärvsavtalet och sammanhängande förslag till apportemission. Förvärvet stöds av aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av rösterna.

Apportemissionen kommer att förändra antalet aktier och ägarstrukturen i MSC. Antalet aktier efter förvärvet blir 400 000 av serie A och 3 621 040 av serie B, totalt 4 021 040 aktier. Apportemissionen motsvarar ca 21 % av aktiekapitalet i MSC efter emissionen.

Genom förvärvet får MSC en större leveranskapacitet inom området Systemutveckling och Test och kan ta helhetsansvar hos kunderna inom utvecklingsprojekt. Det finns samordningseffekter på marknadsföring, försäljning, rekrytering och administration. Förvärvet ökar kundbredden och underrätter organisk tillväxt för koncernen säger Muazzam Choudhury, VD för MSC Konsult AB.

En sammanslagning av MSC och Toolkit leder till att vi får en bredare kundbas, större leveranskapacitet och kan åta oss större uppdrag hos våra kunder säger Ewa Meurk, VD för Toolkit.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 070 - 595 83 21

MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm www.msc.se,

OM MSC: MSC är ett konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling, Drift och Infrastruktur samt Utbildning. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. År 2006 omsatte MSC 35,9 mkr och sysselsatte ca 40 medarbetare. MSC grundades 1987 och B-aktien noterades på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm. OM Toolkit Software AB: Toolkit Software AB grundades 1998 och är ett konsultbolag som tillhandahåller expertkonsulter inom utvecklingsprocessens alla delar. Bolaget arbetar med systemutveckling och test, huvudsakligen med Java och Microsoft .NET som teknikplattformar. Omsättning per den senaste bokslutet den 30 april 2007 uppgick till 26,9 mkr med ett rörelseresultat på 3,7 mkr. Toolkit sysselsätter 31 personer varav de flesta har civilingenjörs utbildning eller motsvarande. Konsulternas medelålder är 32 år.

Show as PDF