Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Beslut vid extrabolagsstämma i MSC Konsult AB (publ)

12:57 / 27 September 2007 Empir Group Press release

2007-09-27 MSC slutför förvärvet av Toolkit Software AB

MSCs bolagsstämma har den 27 september 2007 beslutat om en riktad apportemission för förvärv av Toolkit Software AB, som kommer att konsolideras in i MSC Konsult från och med den 1 oktober 2007.

Beslutet i sammandrag: Beslut att öka Bolagets aktiekapital med maximalt 1 276 560 kronor genom nyemission av 851 040 aktier av serie B.

De nyemitterade aktierna skall äga tecknas av aktieägarna i Toolkit Software AB, 556551-4147, mot tillskjutande av samtliga aktier i Toolkit Software AB.

Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske senast den 1 oktober 2007.

Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom tillskjutande av samtliga aktier i Toolkit Software AB. Värdet på aktierna i Toolkit Software AB skall enligt IFRS 3 om företagsförvärv i Bolagets balansräkning upptas till belopp baserat på börskursen för Bolagets aktie vid transaktionstidpunkten. Till följd av detta kommer apportegendomens slutliga värde att bero av börskursen för Bolagets aktie vid den 1 oktober 2007. Därjämte kommer 8 000 226 kronor att erläggas till aktieägarna i Toolkit Software AB. Apportegendomen skall tillskjutas i samband med teckning av de nyemitterade aktierna.

De nyemitterade aktierna skall ge rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2007.

Bolagets verkställande direktör har bemyndigas vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och VPC AB.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, 08-446 55 06, 070-595 83 21,

Stockholm den 27 september 2007

MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 www.msc.se, Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Kort om MSC: MSC tillhandahåller konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling, test och infrastruktur. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC är en komplett IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF