Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kallelse till extra bolagsstämma i MSC Konsult AB.

21:05 / 10 September 2007 Empir Group Press release

Aktieägarna i MSC Konsult AB (publ), Org nr 556313-5309 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 september 2007 kl. 12:00 i MSCs lokaler, Vasagatan 52, Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken fredagen den 21 september 2007 dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress MSC Konsult AB Vasagatan 52, 111 20 Stockholm eller per telefon 08 446 55 00 eller per e-mail senast fredagen den 21 september 2007 kl. 17.00. I anmälan vänligen uppge namn, personnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav och antal biträden i förekommande fall (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Omregistrering måste vara verkställd i god tid före den 21 september 2007.

Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut rörande villkorat förvärv av Toolkit Software AB med härtill hörande riktad apportemission med avvikelse för befintlig aktieägare i MSC Konsult AB (publ). 7. Övriga frågor. 8. Stämmans avslutande.

Punkt 6. Styrelsen förslag till förvärv av Toolkit Software AB med härtill hörande riktad apportemission med avvikelse för befintliga aktieägare i MSC Konsult AB (publ).

Bolagsstämman föreslås besluta öka aktiekapitalet med högst1 276 560 kronor genom emission av högst 851 040 aktier av serie B i MSC Konsult AB. Teckningsberättigade är ägare av samtliga aktier Toolkit Software AB med org. nr 556551-4147. Tillträde till förvärvade aktier i Toolkit Software AB sker per den 1 oktober 2007.

Enligt IFRS 3 skall det värde till vilket apportegendomen tas upp till i förvärvande bolagets balansräkning baseras på börskursen för bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten. Till följd av detta beror apportegendomens värde på börskursen för MSC Konsult AB (publ)s aktie vid transaktionstidpunkten den 1 oktober 2007.

Bolagets verkställande direktör föreslås vidare bemyndigas vidta smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och VPC AB.

Ägare till motsvarande 74 % av rösterna i MSC Konsult AB (publ) har förbundit sig att rösta till förmån för styrelsens förslag enligt punkt 6 i den föreslagna dagordningen. För bifall till förslag enligt punkt 6 erfordras s.k. enkel majoritet på stämman. Information och fullständigt förslag enligt punkt 6 kommer att hållas tillgängligt på MSC Konsult AB (publ) för aktieägarna senast 2 veckor före stämman.

Stockholm augusti 2007 Styrelsen i MSC Konsult AB (publ)

OM MSC: MSC är ett konsultföretag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling, Drift och Infrastruktur samt Utbildning. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. År 2006 omsatte MSC 35,9 mkr och sysselsatte ca 40 personer. MSC grundades 1987 och B-aktien Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF