Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari – September 2008

08:50 / 23 October 2008 Empir Group Press release

Januari – September 2008

  • Nettoomsättningen ökade med 95 % till 38,5 (19,7) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (-1,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (-0,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,25) krJuli – September 2008
  • Nettoomsättningen ökade med 70 % till 8,6 (5,1) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-0,9) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (-0,9) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,42 (-0,30) kr

VD:s kommentarer MSC ser möjligheter att skapa nya kundbaser inom medelstora företag i branscher som spel, transport och offentlig sektor. Efterfrågan från dessa branscher har varit god under det tredje kvartalet. Däremot så har det kärva klimatet inom bank och finans sektorn inneburit en minskad efterfrågan från denna bransch. Efterfrågan från denna sektor kommer att vara fortsatt låg under det fjärde kvartalet. Detta innebär att utsikten för vinst för helåret 2008 är osäker, däremot så kommer MSC att ha en kraftig omsättningstillväxt under 2008. Trots den minskade efterfrågan inom bank och finans så har MSC behållit en överkapacitet under perioden som har inneburit extra kostnader. Denna överkapacitet kommer att behållas resterande del av året.

Uppnås en stabil finansmarknad så bör efterfrågan på konsulttjänster öka under 2009.

Marknaden Den gradvisa minskningen av efterfrågan inom bank och finans sektorn påbörjades redan under det andra kvartalet och har fortsatt under det tredje kvartalet. Många projekt inom den branschen har begränsats i omfattning eller lagts ner. MSC har dock haft en viss försäljning inom denna sektor under det tredje kvartalet där projektledning har efterfrågats mest. Historiskt så har MSC haft mer än hälften av sina intäkter från bank och finanssektorn och den nedgång som vi nu ser inom denna bransch har självfallet påverkat MSC negativt.

Efterfrågan på konsulttjänster inom andra branscher där MSC är involverade i såsom spel, transport, energi samt offentlig sektor har varit god under det tredje kvartalet. De tjänster som har efterfrågats mest från dessa branscher är systemutveckling och testtjänster.

MSC:s strävan att sprida sin kundbas bland medelstora företag har varit framgångsrik där MSC har fått ett flertal uppdrag under det tredje kvartalet.

Efter den senaste turbulensen på den finansiella marknaden befarar MSC att kunderna kommer att vara återhållsamma med investeringar under resten av detta år. MSC behåller dock en viss överkapacitet i förhoppningen att kunna hitta nya uppdrag under det fjärde kvartalet.

Detta är MSC MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Teknik och IT-Management. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF