Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2007

08:30 / 13 February 2008 Empir Group Press release

Oktober - december 2007

  • Nettoomsättningen ökade med 101 % till 17,2 (8,6) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (0,5) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (0,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,16 (0,24) krJanuari - december 2007
  • Nettoomsättningen ökade till 36,8 (35,9) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,2 (1,9) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (0,59) kr
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 (0,60) kr per aktie

VD kommenterar året Den ekonomiska tillväxten i Sverige har varit god under 2007 vilket även speglats inom IT konsultmarknaden. Efterfrågan på MSCs konsulttjänster har således varit hög under hela året. MSCs kunder finns huvudsakligen inom den privata sfären där branscherna Bank och Finans samt Transport har stått för merparten av MSCs marknad. Prisutvecklingen har varit något stigande under 2007. Under årets första tre kvartal hade MSC brister i leveranskapaciteten vilket innebär att MSC hade svårigheter med att leverera de efterfrågade tjänsterna. För att snabbare åtgärda leveranskapacitetsbristen prioriterade MSC förvärvsstrategin. Efter att ha granskat många presumtiva förvärvskandidater förvärvades Toolkit Software AB som konsoliderats från och med 1 oktober, 2007. Toolkit har medfört en utökad kundbas, större leveranskapacitet, utökad ledningskapacitet och bredare tjänsteutbud. Sammantaget har förvärvet kompletterat MSC och därmed medfört ett scenario för tillväxt och lönsamhet. Under det fjärde kvartalet har nettoomsättning ökat med 101 % jämfört med motsvarande kvartal 2006. Dessutom förbättrades rörelseresultatet trots integrationskostnader på ca 450 tkr.

MSC erbjuder nu sina tjänster inom tre renodlade tjänsteområden: Systemutveckling, Teknik och IT-Management. Det finns goda förutsättningar för tillväxt inom samtliga tjänsteområden under 2008. MSC fortsätter att fokusera på rekrytering och personalvård genom att erbjuda intressanta arbetsuppgifter och en attraktiv kompetensutveckling.

Enligt MSCs bedömning kommer efterfrågan på konsultmarknaden vara på samma höga nivå som förra året med en viss prisökning som följd. MSC är bättre rustade för 2008 när det gäller tjänsteutbud och leveranskapacitet. Det är något lättare att rekrytera medarbetare. Sammantaget ser 2008 ut som ett år med tillväxt och lönsamhet.

Marknaden Konsultverksamheten Sverige har haft en god ekonomisk tillväxt under 2007 vilket medfört ökade investeringar inom både den privata och den offentliga sektorn. Prisutvecklingen har varit något stigande under 2007. Merparten av MSCs kunder finns inom den privata sektorn däribland främst bank och finans samt transport. Det har varit stor efterfrågan från båda dessa branscher under hela 2007. Övriga kunder finns främst inom sektorerna energi, industri och handel och den offentliga sektorn. MSC bedömer att efterfrågan varit något lägre inom dessa branscher under året. Inom MSCs tjänsteutbud har utvecklingen varit störst inom Systemutveckling och IT-Management.

Utbildningsverksamheten (INDEX Utbildning AB) INDEX Utbildning har inte upplevt en ökning av efterfrågan trots en uppgång i ekonomin under 2007. Utbildning i MS Office och Adobes programvara har varit den största delen av utbudet som INDEX har haft under 2007. Efterfrågan på utbildningar i Adobes mjukvara har ökat något under året samtidig som efterfrågan på MS Office minskat under 2007. Sammantaget har försäljningsminskningen varit betydande under 2007. Under årets andra hälft har INDEX genomgått en omorganisation och en ny chef har tillträtt för INDEX Utbildning. För 2008 väntar vi ett positivt år för INDEX Utbildning AB.

Utsikter Ekonomin i Sverige under 2008 förväntas växa i en långsammare takt jämfört med 2007. Trots detta tror MSC att efterfrågan kvarstår på samma höga nivå som under 2007. Som en följd räknar MSC med att priserna stiger något under 2008. Samtidigt har det blivit något lättare att rekrytera medarbetare. Under dessa förutsättningar förväntar MSC en tillväxt med lönsamhet för helåret 2008. MSC lämnar inga specifika prognoser.

Detta är MSC MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Teknik och IT-Management. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. Utbildningsverksamheten drivs det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF