Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kallelse till årsstämma i MSC Konsult Aktiebolag (publ)

14:11 / 15 April 2008 Empir Group Press release

Aktieägarna i MSC Konsult AB (publ), 556313-5309, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 klockan 16:00 i Bolagets lokaler på Vasagatan 52, Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken fredagen den 9 maj 2008 dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress MSC Konsult AB Vasagatan 52, 111 20 Stockholm eller per telefon 08 446 55 00 eller per e-mail senast fredagen den 9 maj 2008 kl. 17.00. I anmälan vänligen uppge namn, personnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav och antal biträden i förekommande fall (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 maj 2008.

Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2007 samt redogörelse av verkställande direktören. 7. Beslut rörande: a) fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn. 10. Val av styrelse. 11.  Val av valberedning inför bolagsstämman 2009. 12.  Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. 13. Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 14. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella ändringar i beslut enligt punkt 13 ovan som kan visa sig erforderliga vid registrering hos PRV. 15. Övriga frågor. 16. Stämmans avslutande.

Förslag avseende utdelning (punkt 7b) Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2007 om 0,60 kr per aktie. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPCs försorg fredagen den 23 maj 2008. Förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 8-10). Valberedningen föreslår; val av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter; omval av Britt Sandberg, Lars Svensson och Muazzam Choudhury; Nyval av Björn Lagerholm; val av Britt Sandberg som ordförande; att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 200 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 100 000 till styrelsens ordförande samt 50 000 vardera till Lars Svensson och Björn Lagerholm.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12). Styrelsens förslag innebär sammanfattningsvis att löner till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget eller några bonusprogram.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13). Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (apportemission eller kvittningsemission) som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall kunna ske i samband med förvärv av bolag inom den bransch där MSC Konsult AB är verksamt.    Ytterligare information Redovisnings – och revisionshandlingar samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.msc.se senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

Stockholm i april 2008 MSC Konsult AB (publ) Styrelsen

MSC är ett IT konsult företag med inriktning på Systemutveckling, Teknik och IT management. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Bolaget grundades 1987 och B-aktien är listad på OMX Nordiska Börs, Small Cap listan.

Show as PDF