Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSCs Delårsrapport Januari – Mars 2008

08:50 / 15 May 2008 Empir Group Press release

Januari – Mars 2008

  • Nettoomsättningen ökade med 109 % till 15,8 (7,6) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,3 (0,0) mkr
  • Rörelsemarginalen ökade till 8,2 (0,1) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (0,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,05) kr

VD:s kommentarer MSC har fått en bra start på året med en fördubbling av omsättningen och ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med motsvarande period föregående år. MSC har under första kvartalet renodlat sin verksamhet genom avyttringen av Index Utbildning och erbjuder nu sina tjänster inom tre tjänsteområden: Systemutveckling och systemarkitektur, IT-Management och Teknik. Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för tillväxt inom samtliga tjänsteområden under 2008.

Förutsättningarna för den ekonomiska tillväxten i Sverige är dock något lägre under 2008 vilket kan påverka investeringsviljan hos företag på den privata marknaden där MSC har merparten av sin försäljning. Vi har däremot inte noterat någon nedgång i efterfrågan på IT Konsulttjänster under det första kvartalet. Vi fortsätter därför att fokusera på rekrytering och försäljning för fortsatt tillväxt. MSC är bättre rustade för 2008 när det gäller tjänsteutbud och leveranskapacitet. Det är dessutom något lättare att rekrytera medarbetare. Sammantaget ser 2008 ut som ett år med tillväxt och lönsamhet.

Marknaden Konsultverksamheten Sektorn bank och finans samt transport är de områden som står för den största delen av MSCs intäkter. Efterfrågan har varit stor från båda dessa branscher under det första kvartalet. Övriga kunder finns främst inom sektorerna energi, industri och handel samt den offentliga sektorn. MSCs strategi att bredda kundbasen mot medelstora kunder har börjat visa resultat.

Marknaden för IT konsulttjänster har varit god under det första kvartalet. Förutsättningar för den ekonomiska tillväxten är dock något lägre under 2008 vilket kan komma att påverka efterfrågan under året. Inom MSCs tjänsteutbud har efterfrågan varit hög inom de tre tjänsteområdena; Systemutveckling och systemarkitektur, IT-Management och Teknik.

Utbildningsverksamheten (INDEX Utbildning AB) För att renodla kärnverksamheten har MSC genomfört en försäljning av utbildningsbolaget INDEX Utbildning per 2008-03-01. Försäljningspriset uppgick till 650 tkr vilket gav en koncernmässig resultatpåverkan på 559 tkr. Under årets första två månader hade INDEX en försäljning på 584 tkr och resultatet efter finansiella investeringar blev -286 tkr. Totalt blev resultateffekten 273 tkr under första kvartalet 2008.

Utsikter Ekonomin i Sverige under 2008 förväntas växa i en långsammare takt jämfört med 2007. Detta kan innebära något lägre efterfrågan på IT konsulttjänster under 2008. Samtidigt har det blivit något lättare att rekrytera medarbetare. Under dessa förutsättningar tror MSC på tillväxt med lönsamhet för helåret 2008.


För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post: mc@msc.se

Detta är MSC MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Teknik och IT-Management. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF