Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari – Juni 2008

08:50 / 21 August 2008 Empir Group Press release

Januari – Juni 2008

  • Nettoomsättningen ökade med 104 % till 29,8 (14,6) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-0,2) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (0,2) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 (0,05) krApril – Juni 2008
  • Nettoomsättningen ökade med 100 % till 14,0 (7,0) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (-0,2) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (0,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (0,00) kr

VD:s kommentarer MSC har haft en kraftig tillväxtökning under det första halvåret 2008. Den goda tillväxten har sin förklaring i en god efterfrågan samt det lyckade förvärvet av Toolkit som MSC gjorde under hösten 2007. Förutsättningarna för den ekonomiska tillväxten i Sverige har dock försämrats under det andra kvartalet vilket har visat sig i form av en viss avmattning på efterfrågan av konsulttjänster inom bank och finanssektorn. För MSC har denna avmattning visat sig genom neddragningar i vissa projekt samt en nedläggning av ett betydande projekt. Detta har tillsammans påverkat lönsamheten för det andra kvartalet på ett negativt sätt.

Efterfrågan från andra sektorer såsom spel, transport och offentlig sektor har varit god. MSC har haft en god efterfrågan inom IT management och teknik tjänster och en något sämre efterfrågan på systemutvecklingstjänster.

Vi kommer under andra halvåret att fokusera än mer på rekrytering och försäljning för fortsatt tillväxt. Detta kommer också att göra MSC bättre rustade när det gäller tjänsteutbud och leveranskapacitet. Vi bedömer att efterfrågan på konsulttjänster kommer att vara lägre under det tredje kvartalet men högre under det fjärde kvartalet. Sammantaget ser 2008 ut som ett år med tillväxt och lönsamhet.

Marknaden Den ekonomiska situationen för Sverige har gradvis försämrats under det andra kvartalet. Företag inom bank och finanssektorn har visat tecken på det genom att avsluta en del pågående projekt. Investeringsviljan av IT konsulttjänster har varit lägre inom denna sektor under det andra kvartalet. En stor kund till MSC lade under det andra kvartalet ner ett projekt där MSC hade betydande resurser inblandade. Andra sektorer såsom transport, spel och offentlig sektor har visat en god investeringsvilja och efterfrågan under det andra kvartalet. MSC har också kunder inom sektorerna energi, industri och handel.

Marknaden för IT konsulttjänster har varit god under det första kvartalet men något sämre under det andra kvartalet. Förutsättningarna för den ekonomiska tillväxten är dock något lägre under 2008 vilket kan komma att påverka efterfrågan under det andra halvåret. Inom MSCs tjänsteutbud har efterfrågan varit hög inom IT-Management och Teknik men något lägre inom systemutveckling och systemarkitektur. Utsikter De ekonomiska förutsättningarna i Sverige förväntas vara något sämre under resten av 2008. Efterfrågan på IT konsulttjänster kan bli något lägre under det tredje kvartalet men bedöms kunna öka under det fjärde kvartalet. MSC har förstärkt sin försäljningsorganisation med en försäljningschef. Under dessa förutsättningar tror MSC på tillväxt med lönsamhet för helåret 2008.

Detta är MSC MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Teknik och IT-Management. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF