Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2008

08:50 / 12 February 2009 Empir Group Press release

Januari – December 2008

  • Nettoomsättningen ökade med 38 % till 50,9 (36,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (-0,1) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,2 (-0,2) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,54 (-0,07) krOktober – December 2008
  • Nettoomsättningen minskade med 28 % till 12,4 (17,2) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,0 (0,9) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,2 (0,6) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,30 (0,16) kr

VD:s kommentarer

Året 2008 började med goda förutsättningar för lönsamhet och tillväxt. Under årets första kvartal gick det enligt förväntningarna. Under det andra kvartalet blev vissa projekt inom finanssektorn avslutade i förtid vilket gav effekt på både lönsamhet och tillväxt. Detta spillde också över en hel del på det tredje kvartalets vinst och omsättning. De ekonomiska förutsättningarna förändrades till det sämre under det andra halvåret där både det tredje och fjärde kvartalet blev sämre än förväntat. Trots detta så fick vi nya uppdrag och kunder under det fjärde kvartalet men det räckte inte till att nå ett positivt resultat, varken för kvartalet, eller året. Företagets finansiella ställning är dock stark med en stabil kassa som vid årsskiftet uppgick till ca 14 miljoner kronor.

MSC satsar målmedvetet på att vidga sitt tjänsteutbud och öka sin totala kompetensnivå. Vi gör detta dels via nyrekrytering, dels via intern utbildning. Vårt tjänsteutbud under 2008 var huvudsakligen inriktat på områdena IT Management, systemutveckling samt drift och teknik. Under 2008 har vi även utvecklat två nya tjänsteområden. Dels ett ärendehanteringssystem som vi kallar ”Issue Box” dels ett tjänstepaket för webbsäkerhet.

För att renodla MSCs affärsverksamhet har INDEX utbildning avyttrats under 2008.

Historiskt så har MSC haft merparten av sina intäkter från bank och finanssektorn. Vi har under andra halvåret breddat vår marknad till spelbranschen och till den offentliga sektorn.

Framtidsutsikterna är i rådande konjunkturläge naturligt osäkra. Omvärldsfaktorerna som kan ha en betydande effekt är många och osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen stor. Under 2009 förväntas en minskad efterfrågan på IT-investeringar och följaktligen även på konsulttjänster inom IT. Tillgången på konsulter på marknaden blir högre och arbetskraftskostnaderna planar ut. Konkurrensen kommer att hårdna. MSC har en bred kundbas men flera kunders investeringsvilja bedöms vara osäker och därmed också MSCs utsikter att under 2009 visa tillväxt och lönsamhet.

Marknaden MSC gick in i 2008 med full beläggning och den stora utmaningen var bristen på tillgängliga konsulter. Mycket energi riktades mot rekrytering. Under andra kvartalet minskade efterfrågan från bank och finanssektorn. En anledning var en viss konsolidering inom finansbranschen vilket gjorde att vissa planerade uppdrag uteblev. Sammantaget påverkade det efterfrågan av våra tjänster negativt eftersom 60 procent av MSCs totala omsättning kommer från branscherna bank och finans.

Under det fjärde kvartalet har MSC, den finansiella krisen och den globala oron till trots, breddat sin kundbas och ökat beläggningen av våra konsulter. Nya kunder har tillkommit inom den offentliga sektorn och spelbranschen samtidigt som nya uppdrag påbörjats inom de för MSC traditionellt starka sektorerna bank, finans och transport.

MSC har fokuserat tjänsteutbudet som förutom erfarna och branschkunniga konsulter inom IT Management, systemutveckling samt drift och teknik innehåller webbapplikationssäkerhet och ärendehanteringssystemet ”Issue Box”.

Inför 2009 ser MSC att det kommer att påbörjas nya projekt och att det finns en fortsatt efterfrågan på våra tjänster. Samtidigt tar investeringsbeslut idag längre tid, fattas högre upp i organisationerna och konkurrensen om uppdragen hårdnar. Med en ökad fokusering på försäljning är målet att vara lönsamma och att ta marknadsandelar under 2009.

Utsikter Under rådande ekonomiska klimat i Sverige tror MSC att IT investeringarna kommer att minska under 2009. Konkurrensen kommer att öka med en resulterande prispress som följd. Tillgången till konsulter kommer att vara bättre och arbetskraftskostnaderna förväntas ha en lägre utveckling än tidigare. Affärsklimatet hos våra kunder bedöms vara högst osäkert under 2009 vilket gör att MSC:s utsikter när det gäller tillväxt och lönsamhet är osäkra. MSC kommer därför att prioritera lönsamhet före tillväxt under 2009.

Show as PDF