Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kallelse till årsstämma i MSC Konsult Aktiebolag (publ)

09:00 / 7 April 2009 Empir Group Press release

Aktieägarna i MSC Konsult AB (publ), 556313-5309, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2009 klockan 16:00 i Bolagets lokaler på Vasagatan 52, Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, fd VPC förda aktieboken onsdagen den 28 april 2009 dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress MSC Konsult AB Vasagatan 52, 111 20 Stockholm eller per telefon 08 446 55 00 eller per e-mail senast onsdagen den 28 april 2009 kl. 17.00. I anmälan vänligen uppge namn, personnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav och antal biträden i förekommande fall (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB, fd VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 28 april 2009.

Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2008 samt redogörelse av verkställande direktören. 7. Beslut rörande: a) fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn. 10. Val av styrelse. 11.  Val av valberedning inför bolagsstämman 2010. 12.  Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. 13. Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 14. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella ändringar i beslut enligt punkt 13 ovan som kan visa sig erforderliga vid registrering hos bolagsverket. 15. Övriga frågor. 16. Stämmans avslutande.

Förslag avseende utdelning (punkt 7b) Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas år 2009.

Förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 8-10). Valberedningen föreslår; val av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter; omval av Britt Sandberg, Lars Svensson, Björn Lagerholm och Muazzam Choudhury; val av Britt Sandberg som ordförande; att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 200 000 kr att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 100 000 kr till styrelsens ordförande samt 50 000 kr vardera till Lars Svensson och Björn Lagerholm.

Förslag avseende val av valberedning inför årsstämman 2010 Valberedningen skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor (vid behov), revisorsarvode samt ordförande vid årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma. Styrelsen föreslår; val av tre (3) ledamöter där VD eller annan person från bolagsledningen inte skall vara ledamot av valberedningen. Om en ägarförändring inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av valberedningens sammansättning, dock skall det sammanlagda antalet ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i samråd utse en ny ledamot. Valberedning inför årsstämman 2010 föreslås bli Lars Zacharoff, Stellan Nilsson och Rolf Lindskog.

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12). Styrelsens förslag innebär sammanfattningsvis att löner till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget eller några bonusprogram.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13). Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (apportemission eller kvittningsemission) som, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, skall kunna ske i samband med förvärv av bolag inom den bransch där MSC Konsult AB är verksamt.    Ytterligare information Redovisnings – och revisionshandlingar samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.msc.se senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

Stockholm i april 2009 MSC Konsult AB (publ) Styrelsen

Detta är MSC MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Teknik och IT-Management. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.