Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari – Mars 2009

08:50 / 5 May 2009 Empir Group Press release

Januari – Mars 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till 12,6 (15,8) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (1,3) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (0,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,20) kr

VD:s kommentarer Investeringsviljan hos våra kunder har varit dämpad under perioden. Kundernas pågående projekt fortskrider och nya satsningar sker i begränsad omfattning. Trots detta så har MSC lyckats att förbättra lönsamheten under det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet 2008 genom en förbättrad beläggning och en hårdare kostnadskontroll. MSC har under kvartalet öppnat nya kanaler för att sälja till den offentliga sektorn. Detta kan generera nyförsäljning inom den branschen.

MSC prioriterar lönsamhet framför tillväxt under 2009. Vi har vidtagit åtgärder för att öka fokus på försäljning och att minska overhead kostnader. MSC:s största fokus under den närmaste tiden är att ha en hög beläggning för våra konsulter.

De ekonomiska utsikterna för Sverige är klart negativa för de närmaste kvartalen. Detta skapar en osäkerhet kring investeringsviljan hos de flesta företag och organisationer. Därmed är även MSC:s utsikter för 2009 högst osäkra när det gäller lönsamhet.

Marknaden Oron i den finansiella marknaden som började under hösten 2008 har satt sin prägel på investeringsviljan hos företagen under det första kvartalet. Det finns en allmän försiktighet hos alla företag om investeringar i IT tjänster. MSC:s ansträngningar om att utöka sin kundbas till andra branscher har gett gott resultat då MSC har ökat sin närvaro inom Telecom samt inom spelbranschen. Under det första kvartalet har MSC skaffat sig ytterliggare möjligheter att erbjuda sina tjänster till den offentliga sektorn genom att vara en godkänd underleverantör till Pulsen AB´s VERVA avtal. Detta kommer att ge en positiv effekt under detta år.

Utsikter De ekonomiska utsikterna för Sverige är klart negativa för 2009. Detta har skapat en försiktighet hos våra kunder när det gäller investeringar för att främja sin affärsverksamhet. Priserna visar en viss nedåtgående tendens. MSC:s utsikter för helåret när det gäller lönsamhet är osäker.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post:

Detta är MSC MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Teknik och IT-Management. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Show as PDF