Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Pressmeddelande Årsstämma MSC Konsult AB

08:50 / 6 May 2009 Empir Group Press release

Information från MSCs årsstämma 2009

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 5 maj 2009 för verksamhetsåret 2008. Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkning, balansräkning och koncernredovisning per den 31 december 2008 och ansvarsfrihet beviljades styrelse och verkställande direktör.

Aktieutdelning Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas år 2009.

Styrelse Stämman beslutade om att styrelsen skall bestå av fyra stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Britt Sandberg, Lars Svensson, Björn Lagerholm och Muazzam Choudhury som styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande valdes Britt Sandberg. Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om sammanlagt 200 tkr varav 100 tkr till styrelsens ordförande och 50 tkr till de ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Revisor Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende nomineringsprocedur vid val av valberedningen. Vidare utsågs valberedningen som skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman 2010.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade att ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Nyemission Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, 08-446 55 06, 070-595 83 21,

Stockholm den 5 maj 2009

MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 www.msc.se, Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Detta är MSC MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Teknik och IT-Management. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.