Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari – September 2010

08:50 / 28 October 2010 Empir Group Press release

Januari – September 2010

Nettoomsättningen uppgick till 22,0 (31,9) mkrRörelseresultatet uppgick till -8,5 (1,8) mkr varav 5,0 mkr i

nedskrivning av goodwill

Resultat efter skatt uppgick till -8,5 (2,2) mkrResultat per aktie uppgick till -2,10 (0,55) kr

Juli – September 2010

Nettoomsättningen uppgick till 6,7 (8,5) mkrRörelseresultatet uppgick till -6,9 (0,2) mkr varav 5,0 mkr i

nedskrivning av goodwill

Resultat efter skatt uppgick till -6,9 (0,5) mkrResultat per aktie uppgick till -1,72 (0,12) kr

Matz Borsch tillträder som VD den 1 januari 2011

VD:s kommentarer

Efterfrågan på konsulttjänster har under det tredje kvartalet varit fortsatt god. Flera banker genomför stora förändringsprojekt som genererar många förfrågningar via konsultmäklare till MSC. Även statsägda företag och kommuner har ökat sina upphandlingar av konsulttjänster. För att möta den ökande efterfrågan har MSC fortsatt med rekrytering vilken påbörjades före  sommaren. Rekryteringar är kostsamma (550 tkr i Q3) på grund av att MSC, för att säkerställa hög kvalitet, har valt att anlita flera rekryteringsfirmor för ändamålet.

På grund av MSC:s begränsade leveranskapacitet har MSC inte kunnat leverera konsulter i den utsträckning som hade varit möjligt. Detta har resulterat i lägre försäljning och ett försämrat resultat.

Nedskrivning av goodwill har gjorts med 5 000 tkr i det tredje kvartalet.

MSC kommer inte att visa tillväxt och lönsamhet under 2010.

Matz Borsch, MSC:s nuvarande operativa chef, tillträder som VD den 1 januari 2011. Matz Borsch har en lång erfarenhet av konsultbranschen och MSC i olika ledande befattningar.

Marknaden

Sverige har haft en positiv ekonomisk utveckling under de första nio månaderna. Detta har återspeglats i kundernas investeringsvilja för att förbättra sina verksamheter genom IT investeringar. MSC har tre olika kontaktytor mot kunderna. Den första är direkt kontakt med kunder i olika branscher, framför allt inom bank och finanssektor. Inom detta segment har det varit en god efterfrågan under de första nio månaderna. De tjänster som har efterfrågats är främst projektledning, utveckling och testtjänster.

Den andra kontaktytan är genom ramavtal tillsammans med samarbetspartners. Dessa ramavtal gäller framför allt den offentliga sektorn. Efterfrågan från detta segment har också varit god framför allt när det gäller utvecklings- och testtjänster.

Den tredje kanalen är genom konsultmäklare som med tiden har blivit ett större inslag. Vi har mycket goda relationer med några större konsultmäklare där ett flertal konsulter har sålts. Kundförfrågningar via mäklare har framför allt kommit från banker.

Sammantaget har det inte varit brist på efterfrågan under de första nio månaderna. MSC har dock haft en begränsad leveranskapacitet under denna period vilket har bidragit till minskad försäljning och ett försämrat resultat.

Utsikter

MSC har anställt 14 nya medarbetare under året. De flesta av de nyrekryterade konsulterna har redan börjat. Dessa rekryteringar har tagit tid och är kostsamma. Merparten av rekryteringskostnaden har tagits i det tredje kvartalet (550 tkr).

Efterfrågan på IT konsulttjänster förväntas vara god för resten av 2010. MSC kommer att ha en bättre leveranskapacitet under det fjärde kvartalet än vi hade under de första nio månaderna. MSC kommer inte att visa tillväxt och lönsamhet under 2010. Tidigare har MSC sagt att utsikterna för tillväxt och lönsamhet har varit osäkra.

För ytterligare information kontakta:

Muazzam Choudhury, VD, tel 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post:  

Utsikter

MSC har anställt 14 nya medarbetare under året. De flesta av de nyrekryterade konsulterna har redan börjat. Dessa rekryteringar har tagit tid och är kostsamma. Merparten av rekryteringskostnaden har tagits i det tredje kvartalet (550 tkr).

Efterfrågan på IT konsulttjänster förväntas vara god för resten av 2010. MSC kommer att ha en bättre leveranskapacitet under det fjärde kvartalet än vi hade under de första nio månaderna. MSC kommer inte att visa tillväxt och lönsamhet under 2010. Tidigare har MSC sagt att utsikterna för tillväxt och lönsamhet har varit osäkra.

För ytterligare information kontakta:

Muazzam Choudhury, VD, tel 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post:

Show as PDF