Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Aktieägarna i MSC Konsult AB, Org nr 556313-5309

08:10 / 1 November 2010 Empir Group Press release

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 december 2010 kl. 16:00 i MSCs lokaler, Vasagatan 52, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga extra bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 november 2010

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress MSC Konsult AB Vasagatan 52, 111 20 Stockholm eller per telefon 08-446 55 00 eller per e-mail  () senast den 24 november 2010. I anmälan vänligen uppge namn, personnummer,

telefonnummer, adress, aktieinnehav och antal biträden i förekommande fall (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 november 2010.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 1. Beslut om ändring av bolagsordningen. 2. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission. 3. Stämmans avslutande.

Punkt 6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för bolaget

Bolagsstämman föreslås besluta att ändra gränserna för bolaget aktiekapital från nuvarande lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor till lägst 5.100.000 kronor och högst 20.400.000 kronor. Vidare föreslås ändring av det lägsta respektive högsta antalet aktier i bolaget från nuvarande lägst 2.000.000 aktier och högst 8.000.000 aktier till lägst 3.400.000 aktier och högst 13.600.000 aktier.

Punkt 7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Bolagsstämman föreslås godkänna styrelsen beslut att nyemittera högst 4.021.040 aktier av serie B med följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 6.031.560 kronor.

Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) teckningsrätt erhålls för en (1) befintlig aktie oavsett aktieslag.  En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B. För det fall att inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter kommer styrelsen att besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till andra som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning ske till emissionsgaranterna.

Teckningskursen ska vara 2,25 kronor per tecknad aktie Avstämningsdag för rätt att deltaga i nyemissionen ska vara den 6 december 2010 och teckning av de nya aktierna ska kunna ske under tiden från och med den 8 december 2010 till och med den 22 december 2010.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se MSC:s  pressmeddelande den 1 november 2010..

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 3 november 2010 att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress.

Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Stockholm 1 november 2010

Styrelsen i MSC Konsult AB (publ)

Show as PDF