Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER AUSTRALIENStockholm den 1 november 2010 MSC genomför företrädesrättsemission om 9,0 MSEK

08:00 / 1 November 2010 Empir Group Press release

Styrelsen i MSC Konsult AB (publ) ("MSC" och "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 9,0 MSEK genom emission av nya aktier med företrädesrätt för MSC:s aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid Bolagets extra bolagsstämma den 1 december 2010. Nyemissionen genomförs för att MSC ska uppnå en volym om cirka 50 konsulter under 2011. Likviden från nyemissionen kommer sammanfattningsvis att användas för rekryteringskostnader, förstärka säljorganisationen för att möta den ökande efterfrågan samt förstärka balansräkningen för att hantera en större organisation.

· En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, i MSC ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till teckningskursen 2,25 SEK per aktie.   · Extra bolagsstämma i MSC kommer att hållas den 1 december 2010 i Stockholm. · Givet godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämman kommer avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen vara den 6 december 2010. · Nyemissionen är säkerställd till cirka 60 procent via teckningsförbindelse och garantiåtagande från MSC:s större aktieägare.

Preliminär tidplan för nyemissionen

1 december 2010 Extra bolagsstämma i MSC för beslut om godkännande av nyemissionen

2 december 2010 Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen

6 december 2010 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen

8 december 2010 Beräknad dag för offentliggörande av informationsbroschyr innehållande ytterligare detaljer och villkor för nyemissionen

8 december 2010 - 17 december 2010 Handel med teckningsrätter

8 december 2010 - 22 december 2010 Teckningsperiod

Omkring 29 december 2010   Offentliggörande av resultatet av nyemissionen

Andra hälften av januari 2011   Nyemissionen slutförs 

Bakgrund och motiv till nyemissionen Efterfrågan på konsulttjänster har under det tredje kvartalet 2010 varit fortsatt god och förväntas fortsätta öka under 2011. Flera banker genomför stora förändringsprojekt som genererar många förfrågningar till MSC. Även statliga företag och organisationer samt kommuner har ökat sina upphandlingar av konsulttjänster. I dagsläget saknar MSC leveranskapacitet för att möta kundernas efterfrågan.

Konsultbranschen är utsatt för stor personalomsättning vilket även har drabbat MSC. Under andra halvåret 2010 har MSC lyckats rekrytera 14 nya erfarna konsulter. Rekryteringen har dock varit kostsam då MSC har valt att anlita externa rekryteringsfirmor för att säkerställa hög kvalitet. För att utnyttja möjligheterna med den ökande efterfrågan från våra kunder avser vi att fortsätta rekrytera. Målet är att MSC ska uppnå en volym om cirka 50 konsulter under 2011. Idag har MSC ca 30 egna konsulter.

Likviden från nyemissionen kommer att användas till

                      - rekryteringskostnader

                      - förstärka säljorganisationen för att möta den ökande efterfrågan

                      - förstärka balansräkningen för att hantera en större organisation

Sammantaget vill MSC ta till vara på möjligheterna som det nya marknadsläget erbjuder.

Villkor för nyemissionen Den föreslagna nyemissionen innebär en rätt för MSC:s befintliga aktieägare att med företrädesrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett aktieslag, i MSC teckna en (1) nyemitterad aktie till teckningskursen 2,25 SEK per aktie. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt har aktieägare och övriga möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt sker i första hand till sådana tecknare som också tecknat aktier med företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för rätt att deltaga i nyemissionen med företrädesrätt är den 6 december 2010 och teckningstiden löper från och med den 8 december 2010 till och med den 22 december 2010, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämma som äger rum onsdagen den 1 december 2010 klockan 16:00, på MSC:s huvudkontor, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm. Som ett led i nyemissionen har styrelsen beslutat att lägga fram ytterligare förslag på bolagsstämman avseende ändringar av bolagsordningen. Kallelse till den extra bolagsstämman har offentliggjorts idag den 1 november 2010 genom pressmeddelande och införs den 3 november 2010 i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar samt kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.msc.se.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden Muazzam Choudhury, Roskva AB, Rambas AB och Matz Borsch vilka utgör några av de största aktieägarna i MSC stödjer nyemissionen och har förbundit sig att dels rösta för godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämma, dels teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i MSC, vilket totalt motsvarar cirka 43 procent av nyemissionen. Av återstoden är cirka 17 procent av nyemissionen, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Muazzam Choudhury, Roskva AB, Rambas AB och Britt Sandberg. För teckningsförbindelserna och emissionsgarantin utgår ingen provision. Nyemissionen är därmed till cirka 60 procent säkerställd via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Finansiella och legala rådgivare Remium AB är finansiell rådgivare och Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå är legal rådgivare till MSC i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Muazzam Choudhury, Verkställande direktör MSC, tel. 070-595 83 21 Torbjörn Nilsson, Ekonomichef MSC, tel. 070-497 57 41 

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Projektledning, Test och servicedesktjänster. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small Cap i Stockholm.

Detta pressmeddelande innehåller information som MSC är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 1 november 2010.

Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MSC Konsult AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MSC Konsult AB (publ) kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som MSC Konsult AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i december 2010.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.

Show as PDF