Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Information från MSCs extra bolagsstämma 20101201

08:50 / 2 December 2010 Empir Group Press release

MSC Konsult AB (publ) extra bolagsstämma hölls den 1 december 2010.

Bolagsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Ändring av bolagsordningen för bolaget

Bolagsstämman beslutade att ändra gränserna för bolaget aktiekapital från nuvarande lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor till lägst 5 100 000 kronor och högst 20 400 000 kronor. Bolagsstämman beslutade även om ändring av det lägsta respektive högsta antalet aktier i bolaget från nuvarande lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier till lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier.

Nyemission

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsen beslut att nyemittera högst 4 021 040 aktier av serie B med följd att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 6 031 560 kronor.

Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) teckningsrätt erhålls för en (1) befintlig aktie oavsett aktieslag.  En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B. För det fall att inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter kommer styrelsen att besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till andra som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning ske till emissionsgaranterna.

Teckningskursen ska vara 2,25 kronor per tecknad aktie. Avstämningsdag för rätt att deltaga i nyemissionen ska vara den 6 december 2010 och teckning av de nya aktierna ska kunna ske under tiden från och med den 8 december 2010 till och med den 22 december 2010.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, 08-446 55 06, 070-595 83 21,

Stockholm den 1 december 2010

MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 www.msc.se, Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och Projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans,  transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq OMX  Stockholm.

Show as PDF