Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Utfall i MSC:s företrädesemission

08:30 / 29 December 2010 Empir Group Press release

Resultatet för MSC Konsult AB:s (publ) ("MSC" och "Bolaget") företrädesemission visar att emissionen fulltecknades. 88,7 procent av aktierna tecknades med företräde och 94,1 procent tecknades med företräde och utan företräde. Kvarvarande aktier har tilldelats garanterna proportionellt i förhållande till deras respektive garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen tillförs MSC cirka 9,0 miljoner kronor före emissionskostnader.Sammanlagt tecknades 3 567 491 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 88,7 procent av antalet aktier i emissionen. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter gjordes om cirka 5,3 procent av emissionen, motsvarande 214 480 aktier. Kvarvarande 239 069 aktier har tilldelats garanterna proportionellt i förhållande till deras respektive garantiåtaganden. Besked om tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utfärdande av avräkningsnota. Inget meddelande skickas till dem som ej erhållit tilldelning.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 4 021 040. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 12 063 120 kronor fördelat på 8 042 080 aktier. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 21 januari 2011.

Finansiella och legala rådgivare

Remium AB var finansiell rådgivare och Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå var legal rådgivare till MSC i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matz Borsch, tel. 073-917 16 61

Torbjörn Nilsson, Ekonomichef MSC, tel. 070-497 57 41

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Projektledning, Test och

servicedesktjänster. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small Cap i Stockholm.

Detta pressmeddelande innehåller information som MSC är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 29 december 2010.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MSC  Konsult AB (publ).

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.

Show as PDF