Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Juni 2010

10:26 / 19 August 2010 Empir Group Press release

Januari - Juni 2010 · Nettoomsättningen uppgick till 15,3 (23,4) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (1,6) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (1,7) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,39 (0,43) kr April - Juni 2010 · Nettoomsättningen uppgick till 7,3 (10,8) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (1,0) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (1,3) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,23 (0,34) kr

VD:s kommentarer Inför 2010 förutspådde MSC en ökad efterfrågan från sina nyckelkunder. I samband med verksamhetsplaneringen beslutade MSC därför att successivt öka leveranskapaciteten inom i stort sett samtliga affärsområden. MSC har lyckats mycket bra med utmaningen att rekrytera nya konsulter under första halva året. Tio nya konsulter är på väg att börja på MSC efter sommaren. Rekryteringar är kostsamma på grund av att MSC, för att säkerställa hög kvalitet, har valt att anlita flera rekryteringsfirmor för ändamålet. Under första halvåret har MSC haft en god efterfrågan från egna kunder, genom ramavtalspartner som framför allt gällt den offentliga sektorn och från konsultmäklare. På grund av MSCs begränsade leveranskapacitet har MSC inte kunnat leverera konsulter i den utsträckning som hade varit möjligt. Detta har resulterat i lägre försäljning och ett försämrat resultat. MSC har, efter de rekryteringar som har gjorts, goda möjligheter att kunna leverera konsulter på kundefterfrågan efter sommaren. Under dessa förutsättningar förblir utsikterna för helåret 2010 när det gäller tillväxt och lönsamhet osäker. Marknaden Sverige har haft en positiv ekonomisk utveckling under det första halvåret. Detta har återspeglats i kundernas investeringsvilja för att förbättra sina verksamheter genom IT investeringar. MSC har tre olika kontaktytor mot kunderna. Den första är direkt kontakt med kunder i olika branscher, framför allt inom bank och finanssektor. Inom detta segment har det varit en god efterfrågan under första halvåret. De tjänster som har efterfrågats är främst projektledning, utveckling och testtjänster. Den andra kontaktytan är genom ramavtal tillsammans med samarbetspartners. Dessa ramavtal gäller framför allt den offentliga sektorn. Efterfrågan från detta segment har också varit god framför allt när det gäller utvecklings- och testtjänster. Den tredje kanalen är genom konsultmäklare som med tiden har blivit ett större inslag. Vi har mycket goda relationer med några större konsultmäklare där ett flertal konsulter har sålts. Kundförfrågningar via mäklare har framför allt kommit från banker. Sammantaget har det inte varit brist på efterfrågan under det första halva året. MSC har dock haft en begränsad leveranskapacitet under denna period vilket har bidragit till minskad försäljning och ett försämrat resultat. Utsikter  MSC har rekryterat 10 nya medarbetare under våren. De flesta av de nyrekryterade konsulterna börjar efter sommaren. Dessa rekryteringar har tagit tid och är kostsamma. Efterfrågan på IT konsulttjänster förväntas vara god för resten av 2010. MSC kommer att ha en bättre leveranskapacitet under hösten än vi hade under det första halvåret. Sammantaget ger dessa förutsättningar att utsikterna för helåret 2010 när det gäller tillväxt och lönsamhet förblir osäker.

För ytterligare information kontakta: Muazzam Choudhury, VD, tel 08-446 55 06, 070-595 83 21, e-post:  (https://www.pirab.se/L.asp?X=891708&M=9&A=mailto:)

MSC är ett personligt IT-konsultbolag. Vi tycker personligt ansvar är viktigt och vi tror på långvariga relationer med våra kunder baserat på förtroende och ärlighet. Det gäller även vår personal där vi satsar mycket på vidareutbildning i lite friare former. I slutet på dagen är det den enskilda människan som gör skillnaden.

Show as PDF