Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - September 2011

08:50 / 28 October 2011 Empir Group Press release

Januari - September 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 28,4 (22,0) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-8,5) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -0,7 (-8,5) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-2,10) kr

Juli - September 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 8,9 (6,7) mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-6,9) mkr · Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-6,9) mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,05 (-1,72) kr

VD:s kommentarer MSCs tillväxt under perioden har resulterat i förbättrad lönsamhet under året. De första nio månaderna av 2011 har MSC ökat sin omsättning med 29% och kraftigt förbättrat rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år. Det tredje kvartalets omsättning ökade med 34% jämfört med samma period föregående år och MSC gör också en vinst för denna period vilket visar att vi är på rätt väg. Det strategiarbete som ledningen har genomfört under våren innebär att MSC har förstärkt sin inriktning mot bank och finanssektorn med specialistkompetens inom värdepapperssegmentet. Resultatet har blivit flera nya kunder inom finansbranschen vilket i sin tur har gjort det möjligt att attrahera kompetenta konsulter inom området. Vi har i dagsläget fler förfrågningar från våra kunder än vad vi kan leverera. Vi ökar därför våra ansträngningar inom rekrytering ytterligare inför vintern. Arbetsmarknaden för IT konsulter är fortsatt god vilket gör att det är svårt att rekrytera erfarna konsulter. För att möta kundernas efterfrågan har MSC utökat leveranskapaciteten med underkonsulter.

Marknaden

Den goda efterfrågan på IT konsulter har fortsatt under det tredje kvartalet. Under året har såväl konsultarvoden som löner stigit. Trenden bedöms fortsätta för resten av året. Bankerna har varit mer försiktiga med att starta nya projekt men samtidigt pågår det många stora projekt som allokerar stora mängder konsulter. MSC upplever särskilt stor efterfrågan på erfarna systemutvecklare och testledare.

Utsikter

Efterfrågan på konsulttjänster förväntas att vara fortsatt god de sista månaderna av 2011 vilket gör att MSC fortsätter att fokusera på att rekrytera nya medarbetare. Konkurrensen om duktiga konsulter inom MSC:s verksamhetsområden beräknas vara fortsatt stor men sammantaget tror vi på tillväxt under 2011 och bättre lönsamhet än föregående år. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post:Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/msc/r/delarsrapport-januari---september-2011,c9179828

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1997527&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF