Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Kallelse till årsstämma i MSC Konsult Aktiebolag (publ)

08:50 / 5 April 2011 Empir Group Press release

Aktieägarna i MSC Konsult AB (publ), 556313-5309, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 klockan 16:00 i Bolagets lokaler på Vasagatan 52, Stockholm.

 Anmälan 

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB, fd VPC förda aktieboken onsdagen den 27 april 2011

dels   anmäla sitt deltagande till bolaget under adress MSC Konsult AB Vasagatan 52, 111 20  Stockholm eller per telefon 08-446 55 00 eller per e-mail  () senast onsdagen den 27 april 2011. I anmälan vänligen uppge namn, personnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav och antal biträden i förekommande fall (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB, fd VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2011.

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande vid stämman.

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.       Godkännande av dagordning.

4.       Val av en eller två justeringsmän.

5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2010 samt redogörelse av verkställande direktören.

7.       Beslut rörande:

a)       fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning.

b)      bolagets resultat.

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

9.       Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn.

10.     Val av styrelse.

11.     Val av revisor.

12.     Val av valberedning inför bolagsstämman 2012.

13.     Beslut om ändring av bolagsordning.

14.     Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.

15.     Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

16.     Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella ändringar i beslut enligt punkt 15 ovan som kan visa sig erforderliga vid registrering hos bolagsverket.

17.     Övriga frågor.

18.     Stämmans avslutande.

Förslag till val av ordförande på stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Lars Holmgren väljs till ordförande vid stämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för år 2010.

Förslag avseende val av styrelse, revisor samt arvoden (punkt 8-11).

Valberedningen föreslår;

val av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter; omval av Lars Svensson, Björn Lagerholm, Muazzam Choudhury samt nyval av Pia Hofstedt. Britt Sandberg har avböjt omval och Muazzam Choudhury föreslås till ordförande i styrelsen. Nyval av PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbolag med auktoriserad revisor Susanne Westman som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelsen föreslås bli oförändrat 200 000 kr att fördelas lika mellan ledamöterna. Arvode till revisor utgår enligt offert och godkänd räkning.

Förslag avseende val av valberedning inför årsstämman 2012 (punkt 12)

Valberedningen skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor (vid behov), revisorsarvode samt ordförande vid årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Styrelsen föreslår;

val av tre (3) ledamöter där VD eller annan person från bolagsledningen inte skall vara ledamot av valberedningen. Om en ägarförändring inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av valberedningens sammansättning, dock skall det sammanlagda antalet ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i samråd utse en ny ledamot. Valberedning inför årsstämman 2012 föreslås bli Lars Zacharoff, Stellan Nilsson och Lars Holmgren.

Förslag till ändring av bolagsordning (punkt 13)

Årsstämman förslås besluta att ändra lydelsen "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri". Ny lydelse förslås enligt följande:  "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri".

Förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14).

Styrelsens förslag innebär sammanfattningsvis att löner till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner.  Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 15).

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (apportemission eller kvittningsemission) som, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, skall kunna ske i samband med förvärv av bolag inom den bransch där MSC Konsult AB är verksamt.

Ytterligare information

Redovisnings - och revisionshandlingar samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.msc.se (www.msc.se) senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

Stockholm i april 2011

MSC Konsult AB (publ) Styrelsen

Show as PDF