Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Mars 2011

08:50 / 3 May 2011 Empir Group Press release

Januari – Mars 2011

Nettoomsättningen uppgick till 9,5 (8,0) mkr

Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-0,7) mkr

Resultat efter skatt uppgick till -0,4 (-0,6) mkr

Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,16) kr

VD:s kommentarer  

Vi kan nu se positiva effekter av de åtgärder vi arbetat fram under hösten och vintern. Det är framför allt den nya säljorganisationen som nu har börjat ge resultat med minskad ledtid för konsulter mellan uppdrag som följd. Efter en svag start i januari har resultatet per månad successivt förbättrats så att resultatet för mars blev positivt. Vi fortsätter med att rekrytera, dock något långsammare än önskat då konkurrensen om kompetenta konsulter är hårdare än tidigare. MSC har därför under vintern byggt om rekryteringsprocessen vilket har gett ett flertal pågående rekryteringar.

Marknaden

Första kvartalet 2011 har präglats av en generellt stor efterfrågan på IT-konsulter. Förfrågningar från bank och finans sektorn har minskat något men samtidigt pågår ett stort antal regleringsprojekt som kommer att kräva stora resurser under resten av året. Enligt finansdepartementet har det aldrig varit fler regleringsinitiativ under utveckling som nu. MSCs kunder inom andra branscher har också varit aktiva under det första kvartalet vilket har skapat god beläggning under slutet av perioden. Under vintern har främst projektledare och business analysts varit efterfrågad kompetens men de senaste månaderna märker vi även en större efterfrågan på testare och systemutvecklare. Arbetsmarknadsstatistik indikerar ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet i Stockholmsregionen vilket också kan ha en fortsatt positiv påverkan på efterfrågan inom konsultbranschen.

Utsikter

Efterfrågan på konsulttjänster förväntas att vara ökande under 2011 vilket gör att MSC fokuserar på att rekrytera nya medarbetare under året. Konkurrensen om duktiga konsulter inom MSCs verksamhetsområden beräknas vara fortsatt stor men sammantaget tror vi på tillväxt under 2011 och bättre lönsamhet än föregående år. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel. 073-917 16 61, e-post:

Show as PDF