Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Juni 2011

08:50 / 19 August 2011 Empir Group Press release

Januari - Juni 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (15,3) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -1,2 (-1,6) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (-1,6) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,39) kr

April - Juni 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 9,9 (7,3) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-0,9) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -0,7 (-0,9) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,23) kr

VD:s kommentarer MSC har fortsatt satsa på tillväxt under Q2. Intäkterna har ökat med 27% under det första halvåret samt med 36% under det andra kvartalet jämfört med samma perioder föregående år. Den nya rekryteringsprocessen har skapat ett ökat fokus på rekryteringsarbetet men samtidigt gör den goda arbetsmarknaden för konsulter i Stockholm det för närvarande svårt att rekrytera erfarna konsulter. Resultatet under Q2 belastas av svårigheten att rekrytera erfarna konsulter. Detta tillsammans med det faktum att Q2 innehåller färre debiterbara timmar än Q1 samt ett högre semesteruttag under juni månad har inneburit att vi trots en bra beläggning inte har kunnat förbättra lönsamheten under Q2 jämfört med Q1. Försäljningen under Q2 har resulterat i flera nya kunder inom MSC:s fokuserade branscher, bank och finans. Detta är helt i linje med våra ansträngningar och en bra start på det arbete som kommer att intensifieras under hösten.

Marknaden

Den goda efterfrågan på IT konsulter har fortsatt under Q2. Bankerna har dock minskat sina konsultinköp under kvartalet. Vår bedömning är ändå att bankerna, trots den finansiella oron på marknaden, kommer att öka sina konsultinköp under hösten, mycket på grund av att flera regleringsprojekt kommer in i sina realiseringsfaser. MSC:s övriga kunder indikerar ökat behov av IT-konsulter inför hösten. Arbetsmarknaden beräknas vara fortsatt stark i Stockholm med en ökning av sysselsättningen under 2011.

Utsikter

Efterfrågan på konsulttjänster förväntas att vara ökande under 2011 vilket gör att MSC fokuserar på att rekrytera nya medarbetare under året. Konkurrensen om duktiga konsulter inom MSC:s verksamhetsområden beräknas vara fortsatt stor men sammantaget tror vi på tillväxt under 2011 och bättre lönsamhet än föregående år. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post:

Show as PDF