Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - September 2012

08:50 / 26 October 2012 Empir Group Press release

Januari - September 2012

· Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (28,4) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (-0,8) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -2,2 (-0,7) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,09) kr

Juli - September 2012

· Nettoomsättningen uppgick till 7,9 (8,9) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (0,4) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -0,5 (0,4) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,06 (0,05) kr

VD:s kommentarer För MSC har årets tredje kvartal inneburit en återhämtning från en svag vår och sommar då några kunder valde att minska sina konsultinköp. Flera nya kunder och uppdrag har börjat ge positivt bidrag till verksamheten men trots detta når vi ännu inte upp till förra årets omsättning och resultat. Under perioden har MSC tecknat två avtal mot offentligt sektor. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tecknat avtal om utveckling av ett nytt informationssystem. MSC uppskattar värdet av avtalet till 4 MSEK. Försvarsmakten har tecknat avtal om inköp av projektledarkompetens där avtalet sträcker sig över 3 år med option på förlängning på ytterligare 2 år. MSC uppskattar värdet av avtalet till 8 MSEK över 3 år. MSC påbörjade en fokuserad satsning mot offentlig sektor under våren och det är denna satsning nu börjat ge resultat.

Marknaden

De stora bankerna visar fortsatt återhållsamhet i sina IT investeringar vilket har en negativ påverkan på konsultbranschen i Stockholm. Samtidigt märks en ökad efterfrågan från mindre aktörer inom finansbranschen. Även försäkringsbolagen har den senaste tiden ökat sin efterfrågan på extern IT kompetens. Offentlig sektor genomför för närvarande flera upphandlingar av IT konsulttjänster som kommer att pågå under större delen av hösten.

Utsikter

Efterfrågan på MSCs konsulttjänster förväntas att vara oförändrad under hösten. MSC kommer att arbeta för tillväxt men med fokus på bättre lönsamhet. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post:

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/msc/r/delarsrapport-januari---september-2012,c9324844

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/468/9324844/59562.pdf

Show as PDF