Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2011

08:50 / 10 February 2012 Empir Group Press release

Januari - December 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 41,9 (31,3) mkr · Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-12,7) mkr · Resultat efter skatt uppgick till -0,2 (-12,6) mkr · Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-3,14) kr

Oktober - December 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 13,6 (9,3) mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (-4,2) mkr · Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (-4,2) mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-1,04) kr

VD:s kommentarer

MSC:s nettoomsättning ökade med 34 % under 2011 jämfört med året innan. Tillväxten beror framför allt på bra beläggning samt att antalet anställda och antalet sysselsatta har ökat under året. Bolaget har även fått flera nya kunder och uppdrag och har samtidigt utökat åtagandet hos en del gamla kunder. Rörelseresultatet uppgick till -0,3 mkr för 2011 vilket är en kraftig förbättring jämfört med 2010. Den positiva resultatutvecklingen som innebar vinst i såväl det tredje kvartalet, 0,4 mkr, som det fjärde kvartalet, 0,5 mkr, visar att MSC är på rätt väg.

Inför året bedömdes marknadsförutsättningarna som goda och bolaget beslutade att utnyttja detta till att rekrytera nya konsulter. De goda marknadsförutsättningarna har dock även inneburit stor konkurrens om kompetent personal vilket, för hela konsultbranschen, har resulterat i en hög personalomsättning. MSC har trots detta klarat av att möta kundernas efterfrågan på kompetens inom de flesta områdena.

Under slutet av 2010 införde MSC en ny rekryteringsprocess vilken har förfinats under året. Detta har minskat rekryteringskostnaden per nyanställd samt beroendet av headhunting.

Under våren 2011 genomförde MSC ett strategiarbete som utmynnade i en ökad satsning inom bank och finansbranschen med spjutspetskompetens inom värdepapperssegmentet. MSC har historiskt haft en stor andel av intäkterna från denna bransch, och många av medarbetarna har en bakgrund från ansvarsfulla positioner i banker, fondkommissionärer och finansbolag. Det var därför naturligt att ytterligare specialisera företaget inom området. Fokuseringen har resulterat i flera nya kunder från finansbranschen samt en ökad andel av intäkterna inom bank och finans. Valet av strategi har också inneburit att företaget genomfört Swedsec utbildning (finansiell teori) av ett flertal konsulter under året. MSC har också påbörjat samarbete med leverantörer av standardsystem inom det finansiella området vilket på sikt kommer att stärka erbjudandet.

Vid årsskiftet 2010/2011 genomförde MSC en nyemission. Tack vare att bolaget lyckades vända den negativa trenden tidigt kvarstår merparten av kapitalet från emissionen. MSC står därför starkt och kan fortsätta satsa på tillväxt under 2012, framför allt inom segmentet bank och finans. Målet är att etablera MSC som ledande leverantör av konsulttjänster till den finansiella sektorn med spetskompetens inom värdepapperssegmentet.

Marknaden

Konsultmarknaden i Stockholm har haft en god utveckling under 2011. Efterfrågan på IT-konsulttjänster har varit stabil. Den ekonomiska och politiska oron i Europa har haft relativt låg påverkan under större delen av året. Under det fjärde kvartalet minskade dock efterfrågan något, framför allt inom bank & finansbranschen. Samtidigt ökade tillgången på personal vilket har möjliggjort viss ökning av rekryteringstakten inför 2012.

MSC arbetar med flera olika försäljningskanaler. Den första är direkt kontakt med kunder i olika branscher, främst inom bank och finanssektor.

Den andra kontaktytan är genom ramavtal tillsammans med samarbetspartners. Dessa ramavtal gäller framför allt den offentliga sektorn. Efterfrågan från detta segment har också varit god framför allt när det gäller utvecklings- och testtjänster.

Den tredje kanalen är genom konsultmäklare som med tiden har blivit ett större inslag. Vi har mycket goda relationer med några större konsultmäklare som har resulterat i ett flertal affärer.

Utsikter

Under 2012 kommer MSC att fortsätta fokusera på tillväxt, framför allt inom segmentet bank och finans. Målet är att etablera MSC som ledande leverantör av konsulttjänster till den finansiella sektorn med spetskompetens inom värdepapperssegmentet. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel. 073-917 16 61, e-mail:Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/msc/r/bokslutskommunike-2011,c9218614

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2084134&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF