Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Mars 2012

08:50 / 3 May 2012 Empir Group Press release

Januari - Mars 2012

· Nettoomsättningen uppgick till 13,7 (9,5) mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,5) mkr · Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-0,4) mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,05) kr

VD:s kommentarer

Trots en sämre konsultmarknad inom Bank & Finanssektorn visar MSC fortsatt tillväxt och lönsamhet det första kvartalet 2012. Tillväxten beror främst på bra beläggning och att vi har haft förmågan att tillgodose kundernas behov av konsulter via underleverantörer vid de tillfällen vi själva har saknat tillgång på egen kompetens. Besparingsprojekt inom bank och finans har medfört att segmentet har minskat något, vilket påverkar MSC lönsamhet negativt. Under våren har MSC fortsatt satsningen inom värdepappersområdet och bland annat fördjupat samarbetet med produktleverantörer inom detta område. Vi har även förnyat tidigare ramavtal. För att parera efterfrågeminskningen från bank och finanssektorn har vi samtidigt breddat vårt erbjudande till främst offentlig sektor. Detta har medfört en del nya uppdrag som vi tror kan skapa tillväxt under hösten.

Marknaden

Tillväxten i den privata tjänstesektorn minskade redan i slutet av förra året och trenden har fortsatt under början av 2012. IT konsultbranschen har klarat sig relativt väl även om första kvartalet 2012 har inneburit en minskad efterfrågan på konsulttjänster. Neddragningar från bank och finanssektorn har frigjort många konsulter vilket innebär ökad konkurrens om uppdragen. Flera av de företag som MSC har varit i kontakt med har meddelat att de skjuter fram investeringar till efter sommaren.

Utsikter

Efterfrågan på konsulttjänster inom de segment där MSC är verksamt förväntas att vara vikande, vilket påverkar MSC lönsamhet negativt. MSC kommer att fortsätta arbeta för långsiktig tillväxt. Minskad konkurrens om duktiga konsulter inom MSCs verksamhetsområden kan skapa möjligheter till rekrytering. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel. 073-917 16 61, e-post:
Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/msc/r/delarsrapport-januari---mars-2012,c9254663

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/468/9254663/9324.pdf

Show as PDF