Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Information från MSCs årsstämma 2012

08:50 / 4 May 2012 Empir Group Press release

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 3 maj 2012 för verksamhetsåret 2011.

Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkning, balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2011 och ansvarsfrihet beviljades styrelse och verkställande direktör.

Aktieutdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Styrelse

Stämman beslutade om att styrelsen skall bestå av fyra stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Lars Svensson, Björn Lagerholm, Pia Hofstedt och Muazzam Choudhury som styrelseledamöter. Muazzam Choudhury valdes till ordförande i styrelsen.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om sammanlagt 255 tkr att fördelas med 75 tkr till ordföranden och 60 tkr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Revisor

Stämman valde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbyrå med auktoriserad revisor Susanne Westman som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende nomineringsprocedur vid val av valberedningen. Vidare utsågs valberedningen som skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman 2013. Valberedning inför årsstämman 2013 blir Lars Holmgren, Muazzam Choudhury och Jenny Kjellvik.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

För ytterligare information kontakta: Matz Borsch, VD, 073-917 16 61,

Stockholm den 3 maj 2012

MSC Konsult AB (publ) Vasagatan 52, 111 20 Stockholm Tel: +46 8 446 55 00, Fax: +46 8 446 55 01 www.msc.se, Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/msc/r/information-fran-mscs-arsstamma-2012,c9255369

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/468/9255369/9826.pdf

Show as PDF