Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Valberedningens uppdaterade förslag inför årsstämman 2013

08:30 / 10 April 2013 Empir Group Press release

Enligt beslut på årsstämman 2012 består valberedningen av Lars Holmgren (ordförande), Jenny Kjelvik, och Muazzam Choudhury (ägare). Valberedningen har i sitt arbete haft kontakter med styrelse och ägare om styrelsen arbete och behov av kompetens, erfarenhet och nätverk.

På uppdrag av årsstämman och enligt principerna i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande förslag till årsstämman 2013.

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att Lars Holmgren utses till ordförande för stämman.

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår val av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Antal revisorer

Valberedningen föreslår val av ett registrerat revisionsbolag.

Arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med oförändrat sammanlagt 255 000 kr att fördelas med 75 000 kr till ordföranden och 60 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Björn Lagerholm har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Muazzam Choudhury och Pia Hofstedt.

Valberedningen föreslår omval av Muazzam Choudhury som ordförande.

Valberedningen föreslår att Peter Gustafson och Marika Philipson väljs till nya

ledamöter.

Peter Gustafson är född 1960 och är civilekonom. Han är idag verkställande direktör och ägare av Green Capital Partners AB. Han har tidigare bl a varit direktör på HSH Nordbank AG, partner i Arthur Andersen/Deloitte och chef för affärsutveckling i norden på Catella AB.

Marika Philipson är född 1965 och är civilekonom. Hon har tidigare bl a varit verkställande direktör för Cloud Nine AB och för Wise Group AB, ekonomidirektör för Sign On AB och ekonomidirektör för Effnet Group AB. Philipson är styrelseordförande i KRICA Behandling och utbildning AB och har tidigare varit styrelseledamot i bl a IT och Telekomföretagen, Wise Group AB, IT Arbetsgivarna ALMEGA och IT-Företagarna.

Av de föreslagna ledamöterna intar Muazzam Choudhury enligt valberedningens uppfattning beroendeställning, såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare. Övriga föreslagna styrelseledamöter har bedömts vara oberoende såväl förhållande till bolaget och bolagsledningen som till bolagets större aktie­ägare.

Övrig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på MSCs hemsida www.msc.se

Valberedningens motivering

Med inval av de nya ledamöterna tillförs styrelsen gedigen branscherfarenhet på IT-området och styrelsen i övrigt har en bred kompetensprofil.

Revisorer

Nyval av KPMG AB till revisionsbolag med auktoriserad revisor Per Gustafsson som huvudansvarig revisor i bolaget intill årsstämman 2014.

Valberedning

Inför årsstämman 2014 förslår valberedningen att årsstämman skall tillämpa följande nomineringsprocedur och att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen.

Förslaget innebär att valberedningen skall utgöras av tre av årsstämman valda ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Om en ägarförändring inträffar kan valberedningen i samråd besluta om eventuell förändring av valberedningens sammansättning, dock skall det sammanlagda antalet ledamöter ej överstiga sex. Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts får valberedningen i samråd utse ny ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode, förslag till hur nästkommande valberedning skall utses samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Valberedning inför årsstämman 2014 föreslås bli Lars Holmgren, Muazzam Choudhury (ägare) och Jenny Kjelvik.

______________

Stockholm i april 2013

Valberedningen i MSC Konsult ABDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/msc/r/valberedningens-uppdaterade-forslag-infor-arsstamman-2013,c9398113

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/468/9398113/110926.pdf

Show as PDF