Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Konsult: Delårsrapport Januari - Juni 2013

08:50 / 22 August 2013 Empir Group Press release

Januari - Juni 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 28,7 (24,1) mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (-1,9) mkr · Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (-1,8) mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,12 (-0,22) kr

April - Juni 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 15,0 (10,4) mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-2,2) mkr · Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-2,1) mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,05 (-0,26) kr

 

VD:s kommentarer MSC fortsätter leverera tillväxt och vinst under det andra kvartalet. Omsättningen ökade med 44 % jämfört med samma kvartal föregående år och med 18 % första halvåret. Tillväxten har framför allt genererats via vår satsning på myndigheter och offentlig sektor. Det är glädjande att de investeringar vi genomförde i början av året i och med förvärvet av Pro4U Open Source har börjat ge resultat. Investeringen är nästan återbetald per den sista juni. Vår bedömning är att trenden håller i sig under hösten.

Inom några av MSCs fokusområden, främst bank och finans, upplever vi en fortsatt tröghet med stor konkurrens om uppdragen och prispress på konsulttjänsterna. Samtidigt upplever vi en ökad efterfrågan från offentlig sektor och myndigheter. MSC fokuserar på att fortsätta öka andelen fasta åtaganden i form av utvecklingsprojekt och förvaltningsåtaganden samt att ytterligare öka konkurrenskraften inom "Open Source"-området.

Marknaden

Konsultmarknaden i Stockholm har under våren präglats av en mycket varierad och branschberoende efterfrågan. Almegas tjänsteindikator och Stockholms handelskammares prognoser spår oförändrad utveckling inom tjänstesektorn under hösten. Marknadsläget präglas av låg efterfrågan, svag produktivitetsutveckling och prispress.

Utsikter

MSC Open Source kommer att ha en fortsatt positiv effekt på MSC omsättning. Efterfrågan på MSCs konsulttjänster i övrigt förväntas att vara oförändrad under 2013. MSC kommer fortsatt att arbeta för tillväxt och med fokus på bättre lönsamhet. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post:

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/msc/r/delarsrapport-januari---juni-2013,c9454705

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/468/9454705/151713.pdf

Show as PDF