Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - September 2014

08:50 / 30 October 2014 Empir Group Press release

Januari - September 2014

Nettoomsättningen uppgick till 38,1 (39,3) mkr

Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (1,5) mkr

Resultat efter skatt uppgick till -0,6 (1,6) mkr

Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,20) kr

Juli - September 2014

Nettoomsättningen uppgick till 10,0 (10,6) mkr

Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (0,6) mkr

Resultat efter skatt uppgick till -0,8 (0,7) mkr

Resultat per aktie uppgick till -0,11 (0,08) kr

VD:s kommentarer
MSCs omsättning under det tredje kvartalet minskade något jämfört med föregående år. Anledningen till detta är dels att några konsulter valde att lämna bolaget under våren samt att de nyrekryteringar som genomfördes under det andra kvartalet inte har varit fullt ut i arbete under Q3. Under sommaren avslutades två kunduppdrag i förtid. I båda fallen var orsaken kostnadsneddragningar hos kunderna som drabbade pågående projekt där våra konsulter var engagerade. Den obeläggning som uppstod medförde att MCSs rörelseresultat försämrades under Q3 jämfört med föregående år.

Efterfrågan på IT-konsultmarknaden i Stockholm ökade något efter sommaren. Stor tillgång på konsulter medförde dock fortsatt stor konkurrens om uppdragen vilket också medför hård prispress.

De förmedlade uppdragen inom offentlig sektor fortsätter att utvecklas positivt. MSC kommer därför att fortsätta satsa på ökad marknadsandel inom offentlig sektor. Detta ska ske genom att fokusera på de aktuella offentliga upphandlingar som sker under hösten, rekrytering av teknisk kompetens för att stärka leveransförmågan inom IT-säkerhetsområdet samt att utöka nätverket med underleverantörer.

Marknaden

Marknadsundersökningar som genomförts under början av hösten indikerar ökad optimism hos IT-konsultföretagen. Jämfört med förra hösten är det nu fler som tror på ökad efterfrågan även om prisnivån, än så länge, spås ligga kvar på nuvarande nivå.

Utsikter

MSC Open Source kommer att ha en fortsatt positiv effekt på MSC omsättning. Vår bedömning är att MSC har god leveranskapacitet under det fjärde kvartalet. MSC kommer fortsatt att arbeta för tillväxt och med fokus på bättre lönsamhet. MSC lämnar ingen årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post: matz.borsch@msc.se
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/