Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2013

08:50 / 13 February 2014 Empir Group Press release

Januari – December 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 53,2 (41,8) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (-3,4) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (-3,3) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till 0,16 (-0,41) kr

 

Oktober – December 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (9,8) mkr

  • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-1,1) mkr

  • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (-1,0) mkr

  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,13) kr

VD:s kommentarer 
MSCs nettoomsättning 2013 ökade med 27 % jämfört med året innan. Årets rörelseresultat uppgick till 1,1 msek vilket är en stor förbättring jämfört med 2012. Den goda tillväxten har huvudsakligen skapats genom MSC Open Source som förvärvades i början av året. Under det fjärde kvartalet minskade aktiviteten i en del viktiga kundprojekt vilket negativt drabbade den annars under året så goda debiteringsgraden. December månad belastades intäktsmässigt, som vanligt, av semesteruttag i samband med helgerna. Sammantaget så gav detta ett negativt rörelseresultat i kvartalet. Nettoomsättningen i Q4 blev trots detta nästan 14 msek vilket är en ökning med 42 % jämfört med föregående år där framför allt MSC Open Source stod för det mesta av ökningen.

Under 2012 kompletterades MSCs branschfokus med offentlig sektor. I och med förvärvet av Pro4u Open Source togs i början av 2013 ytterligare ett viktigt steg mot att öka aktiviteten inom denna sektor. Vi fick tillgång till ett stort nätverk med partners som alla, på olika sätt, är inriktade mot IT-utveckling baserad på öppen programvara. Dessutom innebar förvärvet en möjlighet att förstärka vår egen kompetens inom öppen programvara vilket är det teknikområde vi bedömer som mest intressant för MSCs framtida utveckling. Under hösten 2013 tilldelades MSC ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nyligen är det även klart att Kammarkollegiet förlänger ramavtalet för öppna programvaror och tjänster till 2015. Därmed har vi nu fler möjligheter att stärka vår position inom offentlig sektor som tillsammans med Bank & Finans fortsätter att vara MSCs fokuserade branschsegment.

MSC arbetar i högre omfattning än tidigare med leverans av system och lösningar och mindre med ren tim-baserad konsulting. Denna utveckling är i linje med vår strategi men medför även behov av interna förbättringar. Under slutet av 2013 påbörjades därför ett projekt för att byta ut en del av våra administrativa stödsystem. Arbetet kommer att slutföras under första kvartalet 2014 och kommer att ge oss möjlighet att styra verksamheten mer effektivt.

Marknaden

Konsultmarknaden i Stockholm har varit av avvaktande under 2013. Konkurrensen mellan bolagen i branschen har varit stor under året med pressade priser som följd. Under det fjärde kvartalet stärktes konsultmarknaden något, b la har storbankerna ökat sin efterfrågan på IT konsulter.

Utsikter

MSC Open Source kommer att ha en fortsatt positiv effekt på MSC omsättning. Efterfrågan på MSCs konsulttjänster i övrigt förväntas att vara oförändrad under 2013. MSC kommer fortsatt att arbeta för tillväxt och med fokus på bättre lönsamhet. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/