Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Mars 2014

08:50 / 7 May 2014 Empir Group Press release

Januari - Mars 2014
Nettoomsättningen uppgick till 13,9 (13,7) mkr
Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,5) mkr
Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (0,5) mkr

Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,07) kr

VD:s kommentarer
Ökad efterfrågan på IT-konsulttjänster i början av året samt bra beläggning medförde att MSC kunde öka vinsten under det första kvartalet jämfört med det, för MSC, svagare fjärde kvartalet 2013. Jämfört med första kvartalet 2013 är både omsättning och rörelseresultat i stort sett oförändrad. Även om en del större företag har indikerat lägre IT budget för 2014 har ändå flera av våra kunder visat ökad aktivitet i början av året. MSCs fasta åtaganden har fortsatt i stort sätt i oförändrad omfattning vilket också gäller för uppdragen inom MSC Open Source. Konkurrensen om arbetskraft har ökat i Stockholm vilket har gjort det svårare att rekrytera nya medarbetare. Under våren kommer MSC därför att satsa på att förtydliga sitt varumärke i syfte att attrahera nya medarbetare samt tydliggöra vårt tjänsteerbjudande. Satsningen på säkra open source lösningar kommer att fortsätta under året. Under våren kommer vi också att utöka vårt erbjudande avseende rådgivningssystem för värdepappersmarknaden.

Marknaden

Den generella efterfrågan på IT-konsulttjänster har stärkts under det första kvartalet. Enligt en prognos från Radar Ecosystem Specialists väntas den svenska IT konsultmarknaden växa 6-7 % i volym under 2014 men i värde endast 2,5 %. Fortsatt hård konkurrens om uppdragen pressar priserna vilket riskerar påverka konsultbolagens marginaler negativt.

Utsikter

MSC Open Source kommer att ha en fortsatt positiv effekt på MSC omsättning. Efterfrågan på MSCs konsulttjänster i övrigt förväntas att öka under 2014. Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens riskerar dock att begränsa MSCs möjlighet att leverera. MSC kommer fortsatt att arbeta för tillväxt och med fokus på bättre lönsamhet. MSC lämnar ingen årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post: matz.borsch@msc.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/