Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Information från MSCs årsstämma 2014

17:17 / 7 May 2014 Empir Group Press release

MSC Konsult AB (publ) årsstämma hölls den 7 maj 2014 för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkning, balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2013 och ansvarsfrihet beviljades styrelse och verkställande direktör.

Aktieutdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Styrelse

Stämman beslutade om att styrelsen skall bestå av fyra stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Pia Hofstedt, Marika Philipson, Peter Gustafson och Muazzam Choudhury. Muazzam Choudhury valdes till ordförande i styrelsen.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om sammanlagt 255 tkr att fördelas med 75 tkr till ordföranden och 60 tkr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Vidare beslöts att styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med MSC Konsult AB, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Revisor

Stämman valde KPMG AB till revisionsbolag med auktoriserad revisor Per Gustafsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende nomineringsprocedur vid val av valberedningen. Vidare utsågs valberedningen som skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman 2015. Valberedning inför årsstämman 2015 blir Lars Holmgren, Muazzam Choudhury och Jenny Kjelvik.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

För ytterligare information kontakta:
Matz Borsch, VD, 073-917 16 61, matz.borsch@msc.se

Stockholm den 7 maj 2014

MSC Konsult AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se, info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/