Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Juni 2014

08:50 / 21 August 2014 Empir Group Press release

Januari - Juni 2014
Nettoomsättningen uppgick till 28,0 (28,7) mkr
Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (0,9) mkr
Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (1,0) mkr

Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,12) kr

April - Juni 2014
Nettoomsättningen uppgick till 14,1 (15,0) mkr
Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (0,4) mkr
Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (0,4) mkr

Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,05) kr

VD:s kommentarer
Den relativt goda efterfrågan på IT konsulter som vi såg i början av året har fortsatt även under det andra kvartalet. Kunderna är fortsatt specifika i vilken kompetens som efterfrågas vilket skapar utmaningar i leverans av konsulttjänster. I och med att efterfrågan på konsulter har ökat har även konkurrensen om duktiga konsulter blivit hårdare vilket negativt har påverkat MSCs möjlighet att rekrytera i början av året. I slutet av andra kvartalet lyckades vi dock anställa ett antal nya medarbetare för start efter sommaren. Jämfört med andra kvartalet 2013 är omsättning och rörelseresultat något sämre. Den främsta anledningen till det sämre utfallet är att MSC inte har kunnat rekrytera ersättare till de konsulter som slutat. Antalet underkonsulter har minskat under året medan uppdrag och volym inom MSC Open Source har utvecklats positivt.

Under våren har vi fördjupat samarbetet med flera av våra nyckelkunder vilket har medfört utökat förtroende som vi räknar med kommer att bidra positivt under hösten och vintern. Fortsatt utgör kunder inom offentlig sektor mer än halva omsättningen. Satsningen på säkra open source lösningar kommer att fortsätta under året.

Marknaden

Den generella efterfrågan på IT-konsulttjänster har varit fortsatt god under det andra kvartalet. Enligt en marknadsundersökning utförd av Stockholm Handelskammare förväntas efterfrågan på IT-företagens tjänster att öka. Samtidigt som prisnivån förväntas öka spås lönsamheten minska. Volym på inneliggande uppdrag fortsätter att minska kraftigt. 29 % av IT-företagen i Stockholm anger att de har brist på kompetens vilket är lägre än föregående år (50 %).

Utsikter

Efterfrågan på MSCs konsulttjänster förväntas att öka under 2014. Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens riskerar dock att begränsa MSCs möjlighet att leverera. MSC kommer fortsatt att arbeta för tillväxt och med fokus på förbättrad lönsamhet. MSC lämnar ingen årsprognos.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/