Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group förvärvar Racasse AB och genomför en apportemission

08:00 / 23 October 2015 Empir Group Press release

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument samt krav ställda i börsregelverket. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 klockan 8.00.

MSC Group AB (MSC) har den 22 oktober 2015 förvärvat samtliga aktier i systemutvecklings-företaget Racasse AB (Racasse). Köpeskillingen uppgår till 8 100 000 kronor och erläggs genom 3 200 000 nyemitterade B-aktier via en apportemission i MSC, 2 000 000 kronor kontant och genom att säljaren ställer ut en säljarrevers om 500 000 kronor.

Med anledning av att köpeskillingen delvis betalas i form av nyemitterade B-aktier i MSC har MSC:s styrelse i samband med förvärvet beslutat att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 11 augusti 2015, emittera 3 200 000 B-aktier i MSC till Racasses ägare Empir Informatics AB (Empir Informatics).

Förvärvet av Racasse

Racasse omsätter 2015 drygt 10 mkr med ett för IT-branschen över genomsnittet rörelseresultat under många år. Verksamheten är stabil och har alltid varit mycket lönsam. Racasse grundades av dess VD Torbjörn Skog 1999 som ett nischat konsultbolag med skräddarsydda och kundunika systemlösningar baserat på öppna Java-ramverk. Sökmotorer och stora relationsdatabaser utgör oftast centrala delar i utvecklingsprojekten. En beprövad affärsmodell med långa och nära kundrelationer har förutom konsultintäkter genererat flerårsavtal för förvaltning och löpande underhåll av utvecklade och levererade systemlösningar.

Racasseförvärvet kommer att samordnas med MSC Solutions konsultrörelse i Stockholm som i stort sätt arbetar med samma teknikramverk. Racasse beräknas bidra med en viss tillväxt men framför allt betydande, 500 000 kronor i resultatförbättring och likvidförstärkning under fjärde kvartalet för MSC. Racasse är skuldfritt. Racasse kommer att konsolideras i MSC från den 1 oktober 2015.

Lars Save, VD och koncernchef i MSC Group AB, säger att "vi är mycket glada att kunna förvärva Racasse som jag ser som ett perfekt komplement till MSC:s konsultrörelse och nödvändig för att vända utvecklingen för MSC. I ljuset av att MSC tidigare offentliggjort att man tecknat avtal om att förvärva 60 procent av aktierna i IT-konsultföretaget Frontwalker AB, som beräknas fullföljas inom den närmaste tiden, kommer betydande tillväxt, synergier och framförallt en ökad intjäningsförmåga för MSC att möjliggöras inför 2016. MSC skall åter bli en kraft i Stockholmsregionen att räkna med för kvalificerade systemlösningar och en betydande leveranskapacitet och ett bredare tjänsterbjudande."

Henrik Stenström, VD och koncernchef i Empir Group AB, säljarens moderbolag, säger att "Empir är glad att kunna bidra till MSC's kraftsamling i Stockholmsområdet med Racasse konsultrörelse. Racasse kommer att kunna utvecklas mycket positivt ihop med MSC. Empir är också glada för det affärssamarbete som vi i och med den här försäljningen inleder med MSC. Empir's kvarvarande konsultrörelser i Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Skövde och Oslo kompletterar såväl geografiskt som tekniskt mycket väl MSCs verksamhet i Stockholm och i övriga Sverige i och med MSC's förvärv av Frontwalker."

Torbjörn Skog, VD för Racasse AB, säger att " efter 17 år som IT-entreprenör skall det bli intressant att komma in i ett större sammanhang, inte minst med tanke på att MSC just nu befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Både jag och mina anställda ser fram emot att få bidra och vara delaktiga i att forma det framtida MSC. Jag tror att vår affärsmodell med "inhouse-projekt", och kompletta systemleveranser och långsiktiga förvaltningsåtaganden kommer att komplettera MSC:s och Frontwalkes verksamhet på ett väldigt bra sätt, samtidigt som Racsse får ännu bättre förutsättningar för att växa och att utveckla verksamheten."

VD Torbjörn Skog kommer att fortsätta som VD i Racasse efter MSC:s förvärv och ingå i MSC:s ledningsgrupp. Racasse kommer fortsatt drivas så som en egen enhet om än i nära samarbete med MSC:s övriga verksamhet. Förvärvet innebär inga organisatoriska förändringar annat än viss kontorsgemenskap och gemensam ekonomistyrning och rapportering.  

Racasse var ett helägt dotterbolag till Empir Informatics AB (Empir Informatics) som i sin tur är dotterbolag (76,9%) till Empir Group AB (Empirkoncernen) och som till resterande del ägs av bolagets grundare och VD Torbjörn Skog (23,1%). Empir Group AB äger idag mindre än 10 procent av aktierna (7,6%) och rösterna (5,2%) i MSC. Racasse kommer att bokföras till 8 100 000 kronor, marknadsvärde, i MSC:s balansräkning. Racasse har marknadsvärderats baserat på sitt stabila kassaflöde, sina kunder och sin under många år bevisade affärsmodell och höga intjäningsförmåga, sin erfarna projektledare och kvalificerade Java-konsulters vana att driva stora och komplexa utvecklingsprojekt med god lönsamhet.

Köpeskillingen, inklusive apportemission, och dess finansiering

Köpeskillingen uppgår till 8 100 000 kronor och erläggs genom (i) 3 200 000 nyemitterade B-aktier via en apportemission i MSC till Racasses ägare, Empir Informatics, motsvarande ett apportvärde om 5 600 000 kronor, (ii) 2 000 000 kronor kontant och (iii) genom att Empir Informatics ställer ut en säljarrevers om 500 000 kronor.

Emissionskursen om 1,75 kronor per aktie är fastställd genom beaktandet av MSC's egna kapital, beräknad övertagen goodwill, och volymvägd genomsnittlig avslutskurs på marknadsplasten under tiden 1 januari till 22 oktober 2015.

MSC:s styrelse har den 22 oktober 2015 beslutat att utnyttja sitt bemyndigande från extra bolagsstämman den 11 augusti 2015 för apportemissionen om 3 200 000 B-aktier. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om en nyemission av högst 8 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bl a i syfte att finansiera expansion av verksamheten genom förvärv. De nya B-aktierna som emitteras kommer att motsvara cirka 28,5 procent av kapitalet och 21,6 procent av rösterna i MSC efter apportemissionen. Apportemissionen kommer att innebära en aktieutspädning om 28,5 procent. Empirkoncernen kommer efter apportemissionen att äga 33,9 procent av kapitalet och 25,7 procent av rösterna i MSC.

Genom apportemissionen ökar antalet aktier med 3 200 000 från nuvarande 8 042 080 till 11 242 080 aktier och aktiekapitalet ökar med 4 800 000 kronor, från nuvarande 12 063 120 kronor till 16 863 120 kronor.

Av den kontanta delen av köpeskillingen, 2 000 000 kronor, finansieras 500 000 kronor från MSC:s egna kassaflöde och 1 500 000 kronor genom lån på marknadsmässiga villkor från en av bolagets större aktieägare, Rambas AB, samt Roskva Holding AB (vardera 750 000 kronor). Lånen löper till och med den 31 december 2016.

Säljarreversen om 500 000 kronor är utställd på marknadsmässiga villkor och löper till och med den 31 januari 2017.

Ett prospekt avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på NASDAQ Stockholm kommer inom kort att inlämnas till Finansinspektionen för godkännande och registrering och kommer att offentliggöras på MSC:s hemsida (www.msc.se). De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ Stockholm omkring den 1 december 2015.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, 070-590 18 22

Peter Gustafson, styrelseordförande, 073-442 46 62

Stockholm den 23 oktober 2015

MSC Group AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se,info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och Projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i MSC Group AB i någon jurisdiktion, varken från MSC eller någon annan. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/