Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - September 2015

15:24 / 3 November 2015 Empir Group Press release


Januari - September 2015
  • Nettoomsättningen uppgick till 32,7 (38,1) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-0,7) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (-0,6) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,08) kr
Juli - September 2015
  • Nettoomsättningen uppgick till 9,4 (10,0) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-0,9) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,5 (-0,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,11) kr

VD:s kommentarer
Med en till viss del ny styrelse, ny VD och ett annonserat förvärv under perioden så har förändringens tid kommit till MSC även om detta inte påverkar denna delårsrapport. MSC har nu en uttalad och mycket tydlig tillväxtstrategi som vi är i full färd med att realisera. Att vända den negativa trenden för MSC är absolut nödvändigt och som framgår av denna rapport fortsätter MSCs kräftgång under det tredje kvartalet. Omsättningen sjunker med ca 14 procent under perioden för januari - september jmf med samma period 2014. Glädjande nog så har resultatet trots detta förbättrats något för samma period vilket visar att bolaget har fortsatt god kostnadskontroll och att man har en acceptabel beläggning på de konsulter man förfogar över.

Det finns mycket som är bra i MSC men storleken har blivit kritisk för att man skall kunna bära de fasta kostnaderna som krävs för att ligga på en noterad marknadsplats. MSC har svårt att attrahera nya kvalificerade medarbetare och saknar därför en tillräckligt stor och bred leveransapparat. Affärsmodellen behöver ses över och det sätt som vi gör våra affärer behöver förbättras markant. MSC strävar efter att bli en lösningsleverantör av kostnadseffektiva systemlösningar för våra kunder, inte primärt en uthyrare av IT resurser. Det kan enkelt konstateras att tillväxt och lönsamhet är en överlevnadsfråga för MSC. Ett antal åtgärder har omedelbart genomförts, något som kommer att börja materialiseras redan under det fjärde kvartalet. Förvärvet av 60 procent av Frontwalker, som vi annonserade den 21 augusti och fullföljde och pressmeddelade den 3 november, samt förvärvet av Racasse AB som genomfördes och annonserades den 23 oktober efter rapportperiodens slut, är en acceptabel början och en fingervisning om MSCs framtida inriktning. I årstakt tillför dessa verksamheter betydande ny affärsvolym för MSC Group.

Marknaden

MSC bedömer att den generella marknaden för IT konsulttjänster i Stockholmsregionen är fortsatt god och att priserna sakta är på väg uppåt för rätt kompetenser. MSCs nuvarande begränsade leveranskapacitet och kompetensbredd gör det svårt för bolaget att dra fördel av det goda marknadsläget.

Händelser efter rapportperiodens slut

Den 22 oktober annonserades att MSC förvärvat 100% av systemleverantören Racasse AB. Bolaget förvärvades till viss del med en kontantersättning och till viss del via en apportemission. Racasse tillför MSC en ny affärsmodell och en mycket lönsam verksamhet inom liknande verksamhet som MSC har. Effekten av förvärvet är i det korta perspektivet ett beräknat positivt rörelseresultat och likvidtillskott på ca 500 tkr under det fjärde kvartalet. Omsättningen beräknas till ca 10 mkr på årsbasis. MSC inleder samtidigt ett nära affärssamarbete med säljaren Empir Group som bedriver IT systemutvecklingsverksamhet på västkusten och i Oslo.

Den 3 november meddelade MSC att man fullföljer förvärvet av 60% av Frontwalker AB. Detta förvärv ger MSC en betydande skalekonomi och en betydande leveransapparat. Geografiskt tillför Frontwalker verksamheter i Stockholm, Uppsala, Sundsvall och Malmö. På årsbasis omsätter Frontwalker i sin nuvarande tappning ca 130 mkr med svag lönsamhet. MSC beräknar att kunna realisera ca 1,5 mkr i synergier, för kontor och administration, på årsbasis, främst i Stockholmsområdet.

Utsikter

MSCs nya strategi för tillväxt kommer att slå igenom redan under det fjärde kvartalet. Kärnverksamheten i MSC beräknas vara fortsatt stabil så som den redovisas i denna rapport. MSC lämnar ingen årsprognos utan vi hänvisar till de löpande pressmeddelandena som vi avger allt eftersom vi realiserar våra planer.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, tel 070-590 18 22, e-post: lars.save@msc.se

Torbjörn Nilsson, CFO, tel 070-497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@msc.se

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/