Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

14:05 / 20 November 2015 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2015-11-19
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 561 912
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 56 191
Andel
 - aktier 6,99 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,83 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 56 191
 - andel av rösträtter 4,83 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn henric malm
 - telefon 08409422145
 - mejl henric.malm@avanza.se
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna. Flaggningen baseras på totalt 8 042 080 aktier och 1 164 208 röster i Bolaget.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/