Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

15:37 / 30 November 2015 Empir Group Press release

Flaggningsmeddelande i MSC Group AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556313-5309 MSC Group AB
Instrument Aktier
Innehavare Norrkila AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 210 078
Antal rösträtter 121 042
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2015-11-30
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 210 078
 - direkt innehavda rösträtter 121 042
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 1,9 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,2 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 121 042
 - andel av rösträtter 8,2 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Henrik Stenström
 - telefon 0522-17780
 - mejl henrik.stenstrom@msc.se
Kommentar
Flaggning baserat på MSC Groups apportemission om 3.200.000 nya B-aktier vilket innebär att 10% brytpunkten för Norrkila avseende rösträtter underskrids.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/