Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC Group har genomfört en riktad nyemission och fullföljer förvärvet av 60 procent av Frontwalker

08:00 / 3 November 2015 Empir Group Press release

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument samt krav ställda i börsregelverket. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015 klockan 08.00.

MSC Group AB (MSC) offentliggjorde den 21 augusti 2015 att bolaget ingått avtal om att förvärva 60 procent av aktierna i IT-konsultföretaget Frontwalker AB. Styrelsen beslutade samtidigt att man kommer att använda sitt bemyndigande för att emittera nya aktier i MSC i syfte att finansiera förvärvet.

MSC har nu genomfört en riktad nyemission om 6 miljoner kronor, vilken tecknats av en begränsad krets investerare, och MSC fullföljer även förvärvet av 60 procent av aktierna i Frontwalker.

MSC fullföljer förvärvet av Frontwalker

MSC har den 2 november 2015 fullföljt det tidigare offentliggjorda förvärvet och har i en nyemission tecknat aktier motsvarande 60 procent av det totala antalet aktier och röster i Frontwalker efter nyemissionen i Frontwalker. Emissionslikviden uppgår till 6 miljoner kronor. Frontwalker blir dotterbolag i MSC från och med den 2 november 2015.

Frontwalker grundades 1996 och har i huvudsak haft en organisk tillväxt sedan dess och beräknas under sitt brutna räkenskapsår 2015/2016 omsätta ca 130 mkr med ett mindre överskott. Under 2014/2015 har Frontwalker varit igenom en period av nerdragningar av underkonsulter och genomfört en fokusering av verksamheten på IT- och verksamhetsutveckling. Bolaget har nu ca 80 anställda på fyra orter i Sverige, Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall. Verksamheten kompletterar MSC såväl geografiskt som verksamhetsmässigt med sin systemutveckling och rådgivning inom IT- och verksamhetsutveckling. MSC erhåller en betydande förstärkning av sin leveranskapacitet och ett utökat tjänsteutbud samt en större geografisk täckning.

Frontwalker underordnas omedelbart MSC:s centrala ledning, ekonomistyrning och administration. Frontwalkers stockholmsverksamhet samordnas med MSC Solutions och flyttar in i MSC:s kontorslokaler i centrala Stockholm. Frontwalkers räkenskapsår kommer att ändras till kalenderår och därmed förkortas innevarande räkenskapsår till att omfatta perioden 1 juli till 31 december 2015.

Frontwalker konsolideras från och med den 2 november 2015 i MSC:s koncernredovisning och ingår därmed i MSC:s bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och beräknas där tillföra ca 20 mkr i omsättning och utan någon resultatpåverkan under denna period. MSC kommer att realisera ca 1,5 mkr i årliga besparingar med början den 2 november i och med affären. Frontwalker tas över utan skulder och med ett eget kapital om ca 6,5 mkr och en balansomslutning på ca 50 mkr vid tillträdet den 2 november 2015. Tillsammans med det den 22 oktober 2015 offentliggjorda förvärvet av systemutvecklingsföretaget Racasse AB beräknas ca 2 mkr i årliga operativa synergier kunna realiseras inom enheterna MSC Solutions, Racasse och Frontwalker i Stockholm.

Frontwalkers VD, Johan Fredsberg, kvarstår i sin befattning och kommer att ingå i MSC:s ledningsgrupp. Frontwalkers nya styrelse kommer att bestå av Lars Save, VD i MSC och ny ordförande i Frontwalker, Torbjörn Nilsson, CFO i MSC, Sven Joel Härgestam och Fredrik Nilsson som ordinarie ledamöter. Torbjörn Nilsson blir också CFO i dotterbolaget Frontwalker med omedelbar verkan. Frontwalkers verksamheter ute i landet skall fortsatt drivas med stor självständighet under sina respektive kontors- och konsultchefer. MSC ser stora möjligheter att växa på orter utanför Stockholm och ser detta som en prioriterat och strategisk möjlighet för MSC att växa till en rikstäckande leverantör av kvalificerade systemlösningar.

Lars Save, VD och koncernchef i MSC, säger att "första dagen på mitt nya jobb den 22 augusti 2015 kunde vi meddela att vi ingått avtal att förvärva 60 procent av Frontwalker. Det är med stor tillfredsställelse vi nu har fullföljt enligt plan och det är med stor glädje jag hälsar alla nya Frontwalker-medarbetare välkomna till MSC och ser fram emot en spännande resa tillsammans."

Sven Joel Härgestam, tidigare huvudägare i Frontwalker säger att "roligt att Frontwalker har hittat hem efter en något turbulent period i bolagets historia och jag är extra glad att Johan och hans medarbetare nu får så många nya duktiga kollegor här i Stockholmsområdet vilket lovar gott för framtiden."

Johan Fredsberg, VD och delägare i Frontwalker, säger att "jag är övertygad om att detta blir en mycket positiv nystart för alla duktiga medarbetare på Frontwalker. Vi ser alla mycket fram emot att börja arbeta ihop med alla duktiga människor hos MSC och Racasse, speciellt här i Stockholm. Med den ökade kompetensbredden och tjänsteutbudet ser jag att vi kommer att kunna ta hand om våra kunder ännu bättre."

MSC har genomfört en riktad nyemission för finansiering av förvärvet av Frontwalker

MSC:s styrelse har den 2 november 2015 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 11 augusti 2015, att nyemittera 3 428 573 B-aktier i en riktad nyemission till sex svenska investerare till ett pris av 1,75 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd genom förhandlingar med investerarna och med hänsyn tagen till MSC:s likvidbehov, balansräkning och med beaktandet av en volymvägd genomsnittskurs (slutkursen) för aktier av serie B på marknadsplatsen under perioden från och med den 1 januari 2015 till den 30 oktober 2015.

Nyemissionen tillför MSC drygt 6 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader. Syftet med nyemissionen är att finansiera förvärvet av 60 procent av Frontwalker (förvärvet beskrivs ovan). Nyemissionen medför att antalet aktier ökar med 3 428 573, från nuvarande 11 242 080 till 14 670 653 aktier och aktiekapitalet ökar med 5 142 859,50 kronor, från nuvarande 16 863 120 kr till 22 005 980 kronor. Nyemissionen av de 3 428 573 nya aktierna innebär en aktieutspädning om 23,4 procent av kapitalet och 18,8 procent av rösterna.

Det bemyndigande som styrelsen har utnyttjat omfattar högst 8 000 000 aktier och ger styrelsen rätt att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bl a i syfte att finansiera expansion av verksamheten genom förvärv.

Ett prospekt avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på NASDAQ Stockholm

kommer snarast att inlämnas till Finansinspektionen för godkännande och registrering och kommer att offentliggöras på MSC:s hemsida MSC:s hemsida (www.msc.se). De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ Stockholm omkring den 1 december 2015.

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD, 070-590 18 22

Peter Gustafson, styrelseordförande, 073-442 46 62

Stockholm den 3 november 2015

MSC Group AB (publ)
Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Tel: +46 8 446 55 00
http://www.msc.se,info@msc.se
Styrelsens säte: Stockholm, org. nr. 556313-5309

Detta är MSC

MSC tillhandahåller konsulttjänster inom Systemutveckling, Test och testledning, Servicedesk och Projektledning. Genom strukturerad arbetsmetodik och djup insikt om kundernas verksamhet levererar MSC IT-lösningar av högsta möjliga affärsekonomiska nytta. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, transport samt offentlig sektor. MSC grundades 1987 och B-aktien är noterad på Small Cap listan på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i MSC i någon jurisdiktion, varken från MSC eller någon annan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/