Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Bokslutskommuniké 2014

08:50 / 12 February 2015 Empir Group Press release

Januari - December 2014
  • Nettoomsättningen uppgick till 51,5 (53,2) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (1,1) mkr varav -0,6 mkr i avgångsvederlag till VD
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,4 (1,3) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 (0,16) kr
Oktober - December 2014
  • Nettoomsättningen uppgick till 13,5 (14,0) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-0,4) mkr varav -0,6 mkr i avgångsvederlag till VD
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,8 (-0,3) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,04) kr

VD:s kommentarer
MSCs nettoomsättning 2014 minskade med 3 % jämfört med föregående år. Årets rörelseresultat uppgick till -1,5 mkr inklusive avsättning för avgångsvederlag för VD som kommer att lämna företaget under första halvåret av 2015. Denna avsättning uppgår till ca 631 tkr. Det negativa resultatet beror främst på sämre beläggning under hösten orsakad av ett kundprojekt som oplanerat avslutades under sommaren. Den låga beläggning kvarstod delvis även under oktober och november vilket drabbade resultatet för Q4. Sammantaget gav detta ett negativt rörelseresultat på -772 tkr i kvartalet, även här inklusive avsättning för avgångsvederlag för VD.

Nettoomsättningen i Q4 blev 13,5 mkr vilket är en liten minskning jämfört med föregående år (14 mkr).

Under 2014 har MSC stärkt sin position inom Open Source, framför allt vad gäller branschsegmentet offentlig sektor som nu står för cirka 72% av den totala omsättningen. En stor del av de uppdrag MSC utför inom offentlig sektor kommer via det ramavtal med Kammarkollegiet som vi har i det helägda dotterbolaget MSC Open Source. Under året beslutade Kammarkollegiet att ersätta samtliga befintliga ramavtal med fyra nya avtal som upphandlades under året. MSC Open Source nuvarande ramavtal går ut 31 mars 2015. Pågående leveranser inom befintliga avtal kommer att fortsätta under hela 2015.

För att långsiktigt säkerställa fortsatta uppdrag inom offentlig sektor har MSC därför lagt stor vikt i att försöka vinna något eller några av de nya avtalen. Vi har i januari 2015 fått tilldelningsbeslut i ett av dessa ramavtal och vår förhoppning är att vinna ytterligare något av de två avtal som är under upphandling. Tilldelningsbeslutet har överklagats men MSC hyser gott hopp om att tilldelningsbeslutet kommer att kvarstå. I den nya upphandlingen är det tydligt att Kammarkollegiet prioriterar teknikområdet Open Source och vår uppfattning är att det är inom detta område som tillväxten kommer att öka mest de närmaste åren.

MSCs strategi är att fortsatt förbättra vår konkurrenskraft som kompetenspartner till offentlig sektor och bank & finans inom teknikområdet "Open Source". Samtidigt vill vi fördjupa samarbetet med våra kunder och ta ett större ansvar i såväl projekt som löpande förvaltning av kundernas IT-system.

Marknaden

Trenderna inför 2015 är att företagens och kanske framför allt offentlig sektors IT-investeringar ökar och därmed även efterfrågan på IT-kompetens. På grund av den stora transparensen avseende tillgången på kompetens och prissättning kvarstår dock den tuffa konkurrensen mellan IT-konsultbolagen. Kompetens som spås vara extra intressant under 2015 är IT- och informationssäkerhet, inte minst inom offentlig sektor.

Utsikter

Tilldelningen av nya ramavtal och tillkomsten av nya underleverantörer inom branschområdet offentlig sektor skapar nya möjligheter för tillväxt under 2015. Dock finns risk för en tillfällig nedgång i samband med att nuvarande avtal successivt byts ut. Marknadsförutsättningarna inför 2015 bedöms som goda. MSC kommer under våren att rekrytera en ny VD vars huvudfokus skall vara att öka bolagets omsättning och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad lönsamhet. MSC lämnar ingen specifik årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post: matz.borsch@msc.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/