Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Delårsrapport Januari - Mars 2015

08:50 / 12 May 2015 Empir Group Press release

Januari - Mars 2015
Nettoomsättningen uppgick till 11,8 (13,9) mkr
Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,5) mkr
Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (0,5) mkr

Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,07) kr

VD:s kommentarer
God efterfrågan, stabila kunduppdrag och god beläggning bidrog till ett positivt rörelseresultat för det första kvartalet. Trots minskad omsättning blev rörelseresultatet något bättre än föregående år. Omsättningen minskade med ca 15 % jämfört med föregående år vilket i huvudsak beror på minskad försäljning via underleverantörer i ett ramavtal som gick ut i sista mars. MSC har ett antal större åtaganden inom främst offentlig sektor som möjliggör en långsiktig stabil beläggning. Dessa åtaganden bedöms fortsätta under resten av 2015.

I januari fick MSC Open Source tilldelning i Kammarkollegiets upphandling av konsulttjänster "Programvaror och tjänster 2014 - Kontorsstöd". Ramavtalet med Kammarkollegiet tecknades den 5 maj. För MSC är tilldelningen en stor framgång som innebär att MSC kan fortsätta expandera inom offentlig sektor. Avtalet omfattar sju leverantörer som tillsammans beräknas leverera till ett värde av drygt en miljard kronor per år i maximalt fyra år. För att säkerställa vår leveranskapacitet inom det nya avtalet har vi tecknat samarbetsavtal med 22 underleverantörer.

Marknaden

Efterfrågan på IT-konsulter i Stockholm har, efter en liten avmattning i januari, varit fortsatt god under första kvartalet. Prispressen på konsultarvode är dock fortsatt hög. Analysföretaget Radar Ecosystem spår en tillväxt inom den svenska konsultmarknaden om 9 % under 2015. Samtidigt konstateras att värdetillväxten är i princip obefintlig, det vill säga att prispressen kommer att fortsätta.

Utsikter

Ramavtalet med Kammarkollegiet förväntas att ha en fortsatt positiv effekt på MSC omsättning. Efterfrågan på MSCs konsulttjänster i övrigt förväntas att öka under 2015. Beläggningsläget är stabilt. Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens riskerar dock att begränsa MSCs möjlighet att leverera. MSC kommer fortsatt att arbeta för tillväxt och med fokus på bättre lönsamhet. MSC lämnar ingen årsprognos.

För ytterligare information kontakta:

Matz Borsch, VD, tel 073-917 16 61, e-post: matz.borsch@msc.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/