Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Förtydligande av tidigare pressrelease avseende MSC Open Source tecknar ramavtal med Kammarkollegiet

15:56 / 6 May 2015 Empir Group Press release

MSC skickade den 20 januari 2015 ut en pressrelease om tilldelning av rubricerade ramavtal. Tilldelningsbeslutet blev därefter överprövat varför ramavtalet inte har kunnat tecknas förrän nu. Syftet med dagens pressrelease är att informera om att MSC nu har tecknat ramavtalet med Kammakollegiet. I pressreleasen den 20 januari samt i dagens pressrelease framgår att MSC är en av sju leverantörer som tecknat ramavtal. Ramavtalet innebär att MSC har rätt att leverera tjänster till offentlig sektor men det innebär inga garanterade affärsvolymer. MSC har ännu inte fått något affärskontrakt som följd av ramavtalet. De sju utvalda leverantörerna, av vilken MSC är en, kommer att få offerera sina tjänster på avropsförfrågningar från offentlig sektor. Ramavtalet gäller under 24 månader med option på förlängning på ytterligare 12 + 12 månader.

Vid frågor kontakta

Matz Borsch, VD 073-9171661

Informationen är sådan som MSC Konsult AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/