Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Information från MSCs årsstämma 2015

18:00 / 12 May 2015 Empir Group Press release

MSC Konsult AB (publ):s årsstämma hölls den 12 maj 2015.

Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2014.

Aktieutdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Pia Hofstedt, Marika Philipson, Peter Gustafson och Muazzam Choudhury. Peter Gustafson valdes till ordförande i styrelsen.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om sammanlagt 255 tkr att fördelas med 75 tkr till ordföranden och 60 tkr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Revisor

Stämman valde KPMG AB till bolagets revisor. Auktoriserade revisorn Per Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn skall utgå enligt offert och godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende nomineringsprocedur vid val av valberedningen. Vidare utsågs valberedningen som skall arbeta fram förslag inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman 2016. Valberedning inför årsstämman 2016 blir Matz Borsch, Muazzam Choudhury och Jenny Kjelvik.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bl a att ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier för förvärv av bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

Fullständiga förslag och beslut

Stämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta:
Matz Borsch, VD, 073-917 16 61, matz.borsch@msc.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015 klockan 18.00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/