Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

PRESSMEDDELANDE  7 juli 2015

14:00 / 7 July 2015 Empir Group Press release

Ägarförändringar i MSC Konsult AB, ny tillförordnad VD, extra bolagsstämma

Ägarförändringar

Enligt Finansinspektionens offentliggjorda flaggningsmeddelanden under juni 2015 har MSC Konsult AB:s tidigare största ägare Muazzam Choudhury sålt större delen av sitt aktieinnehav i MSC Konsult AB och flera nya aktieägare har förvärvat aktier och vissa befintliga aktieägare har ökat sitt aktieinnehav.

Tillförordnad VD

Till följd av ägarförändringarna har styrelsen i MSC Konsult AB idag utsett CFO Torbjörn Nilsson till tf VD tillsvidare istället för nuvarande tf VD Muazzam Choudhury, samt beslutat att styrelsens ordförande Peter Gustafson går in som arbetande styrelseordförande.

Muazzam Choudhury avgår också per idag som styrelseledamot i MSC Konsult AB och dess dotterbolag.

Extra bolagsstämma

Till följd av ägarförändringarna har aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftligen begärt att en extra bolagsstämma ska sammankallas för att behandla förslag till vissa ändringar i bolagsordningen, val av tre nya styrelseledamöter utöver två av de befintliga ledamöterna, ändring av styrelsearvoden, utseende av ny valberedning samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Extra bolagsstämma kommer att äga rum tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 64 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

För ytterligare information kontakta:

Peter Gustafson, styrelseordförande, 073 - 442 46 62

Torbjörn Nilsson, CFO, tf VD, 070 - 497 57 41

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument, eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2015 klockan 14.00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/